Uchwała Nr XXIV/132/04

Rady Gminy Przykona

z dnia 20 października   2004 roku

 

zmieniająca uchwałę budżetową na 2004 rok

 

 

                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 , ze zm.) oraz art.109, art.111 ust.2 pkt.4, art.124,  ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz.              148- tekst jednolity, ze zm. ) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale Nr XVII/85/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie
budżetu gminy na 2004 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 74/04 Wójta Gminy Przykona
z dnia 31 marca 2004 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/101/04 Rady Gminy Przykona
z dnia 27 kwietnia 2004 roku, zmienionej Uchwałą Nr XX/111/04 Rady Gminy Przykona
z dnia 25 maja 2004 roku , zmienionej  Zarządzeniem Nr 89/04 Wójta Gminy Przykona             z dnia 01 czerwca 2004 roku, zmienionej  Uchwałą Nr XXI/121/04 Rady Gminy Przykona             z dnia 24 czerwca 2004 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 99/04 Wójta Gminy Przykona          z dnia 15 lipca 2004 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXII/127/04 Rady Gminy Przykona
z dnia 23 lipca 2004 roku, zmienionej Uchwałą  Nr XXIII/128/04 Rady Gminy Przykona
z dnia 24 sierpnia 2004 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 111/04 Wójta Gminy Przykona
z dnia 30 września 2004 roku,  wprowadza się następujące zmiany:

A. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 119.170 zł, kwotę
dochodów  14.189.758 , zastępuje się kwotą  14.308.928 zł.
W
§ 1 ust.1 pkt.1 uchwały budżetowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie
494.684   zastępuje się kwotą  554.260 zł w tym  27.824 spłata zobowiązania z 2003 roku
z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą  oraz
na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.747 .
 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały  budżetowej.

Dodaje  się:

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6260   kwotę     50.000zł
- w dziale 801 rozdział 80113 § 2030   kwotę       3.354zł
- w dziale 801 rozdział 80195 § 2030   kwotę       6.240
                  
                                                         ----------------

  Razem:                                                               59.594

 

Zwiększa się:

- w dziale 852 rozdział 85212 § 2010  o kwotę  55.000

- w dziale 900 rozdział 90015 § 2010  o kwotę    4.576
                  
                                                        -------------
Razem:                                                                59.576

B.W § 1 ust.2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę  119.170zł, kwotę
 wydatków 17.503.461 , zastępuje się kwotą 17.622.631 .
W
§ 1 ust.2  pkt. 1 wydatki na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji
 rządowej w kwocie 471.436 zł zastępuje się  kwotą 526.436   oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.747 zł.  
 

 Wprowadza się zmiany  w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.

Zwiększa się:

- w dziale 010 rozdział 01009 § 2580  o kwotę     3.500 zł
- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050  o kwotę   50.000 zł
- w dziale 700 rozdział 70005 § 4300  o kwotę   12.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75095 § 4210  o kwotę     5.500 zł
- w dziale 750 rozdział 75095 § 4300  o kwotę     8.500 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4010   o kwotę  41.900 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4110   o kwotę    7.900 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4120   o kwotę    1.100 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210   o kwotę  64.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4300   o kwotę    3.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4010   o kwotę    7.800 zł
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4110   o kwotę    1.400 zł
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4120   o kwotę       170 zł
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4210   o kwotę  18.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4010   o kwotę  33.200 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4110   o kwotę    7.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4120   o kwotę       960 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4210   o kwotę  20.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80113 § 4300   o kwotę    3.354 zł
- w dziale 852 rozdział 85212 § 3110   o kwotę  55.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85219 § 4210   o kwotę  10.000 zł
- w dziale 854 rozdział 85401 § 4010   o kwotę    6.200 zł
- w dziale 854 rozdział 85401 § 4110   o kwotę    1.200 zł
- w dziale 854 rozdział 85401 § 4120   o kwotę       200 zł
- w dziale 900 rozdział 90015 § 4300   o kwotę    4.576 zł
- w dziale 926 rozdział 92695 § 4300   o kwotę    5.000
                 
                                                          -------------
  Razem :                                                             371.460
 

 

Dodaje się:

- w dziale 754 rozdział 75411 § 6620   o kwotę   10.000   
- w
dziale 801 rozdział 80195 § 4300   o kwotę     6.240
                  
                                                         -------------
Razem :                                                                 16.240

Zmniejsza się :

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6050  o kwotę    37.000 zł
- w dziale 600 rozdział 60016 § 6050  o kwotę  231.530
                  
                                                         --------------
Razem :                                                                268.530

 

§ 2.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 3.

 

W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:

 

Zmniejsza się:

III. Wydatki ogółem o kwotę  24.000
II.  Wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę   24.000 zł
      Wydatki
inwestycyjne funduszy celowych  § 6110    o kwotę  30.000
       z
tego na:
       „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka – dokumentacja  o kwotę 30.000


Zwiększa się:

 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych  § 6110    o kwotę  6.000
       z
tego na:
       „Wymianę stolarki okiennej w budynkach użyteczności publicznej i budynkach
         komunalnych  o kwotę  6.000
Stan środków na 31.12.2004r. o kwotę 24.000 .

 

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2

do niniejszej uchwały.

§ 4.

 

 

W § 6  pkt.1 uchwały budżetowej kwotę 494.684 zł zastępuje się kwotą  554.260 zł oraz
na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.747 .

1.W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:
    

 

Dochody:

    Zwiększa się:

    -
w
dziale 852 rozdział 85212 § 2010  o kwotę 55.000
    - w
dziale 900 rozdział 90015 § 2010  o kwotę   4.576
                  
                                                            -----------
    Razem :                                                              59.576

Wydatki :

Zwiększa się:

- w dziale 852 rozdział 85212 § 3110  o kwotę  55.000

2. W § 6  pkt.3 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:
A.W załączniku Nr 8 kwotę  500.431 zł  zastępuje się kwotą  560.007   i wprowadza się

    zmiany:

    Zwiększa się :
 
    - w
dziale 852 rozdział 85212 § 2010  o kwotę  55.000
    - w
dziale 900 rozdział 90015 § 2010  o kwotę    4.576
                  
                                                             ------------
    Razem:                                                                 59.576

B. W załączniku Nr 9 kwotę  477.183 zastępuje się kwotą  532.183 zł i wprowadza się

    zmiany :

   Zwiększa się :

   - w
dziale 852 rozdział 85212 § 3110  o kwotę  55.000 .

     

§ 5.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik Nr 2
               
                                                                              do Uchwały Nr  XXIV/132/04
                                                                                              Rady Gminy Przykona
                                                                                              z dnia  20  października  2004 roku

 

 

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
na 2004 rok

 

 

L.p.

T r e ś ć

Paragraf

Kwota w złotych

1.

2.

3.

4.

I

Stan środków na 1.01.2004r.

 

2.156,-

II

Przychody ogółem

 

3.600.000,-

 

Wpływy z różnych wpłat

0690

3.600.000,-

 

(wpływy za składowanie odpadów 50% wymienionej opłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska             i Gospodarki Wodnej)

 

 

III

Wydatki ogółem:

 

2.517.200

1.

Wydatki bieżące ogółem

 

1.109.000,-

1.1

Bieżące utrzymanie oczyszczalni
ścieków i wysypiska śmieci

 

185.000,-

 

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

35.000,-

 

Zakup energii

4260

80.000,-

 

Zakup usług remontowych

4270

15.000,-

 

Zakup usług pozostałych

4300

55.000,-

1.2

Nagrody na konkursy  ekologiczne

 

11.000,-

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3020

6.000,-

 

Zakup materiałów i wyposażenia  

4210

5.000,-

1.3

Odprowadzenie nadwyżki środków
do WFOŚ i GW

 

880.000,-

 

Przelewy redystrybucyjne

 

880.000,-

1.4

Edukacja ekologiczna i wypoczynek

 

33.000,-

 

Zakup usług pozostałych

4300

33.000,-

II

Wydatki inwestycyjne  ogółem

 

1.408.200,-

 

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

6110

1.384.000,-

 

z tego na:

 

 

 

Modernizacja hydroforni Paulinów

 

300.000,-

 

Budowa sieci wodociągowej w m. Zimotki

 

200.000,-

 

Budowa wodociągu w m. Rogów

 

585.000,-

 

Budowa sieci wodociągowej w m. Bądków Drugi – dokumentacja

 

8.000,-

 

Budowa sieci wodociągowej w m. Olszówka
- dokumentacja

 

15.000,-

 

Wymiana stolarki okiennej  w budynkach użyteczności publicznej
i budynkach  komunalnych

 

66.000,-

 

Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego

 

210.000,-

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

6120

24.200,-

 

Dmuchawa do Stacji Wodociągowej w m. Laski

 

14.000,-

 

Sprężarka do Stacji Wodociągowej w m. Przykona

 

4.200,-

 

Zakup stopnia dmuchawy do  oczyszczalni ścieków  w m. Psary

 

6.000,-

 

Stan środków na 31.12.2004r.

 

1.084.956,-

 

 

Uzasadnienie

 

do Uchwały Nr XXIV/132/04

Rady Gminy Przykona

z dnia 20 października  2004 roku

 

 

 

                              Budżet  Gminy na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów łącznie o kwotę 119.170 na podstawie pism:
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr FOŚ. IIIB/Po/41/.562/04 z dnia 10.09.2004 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej   w formie dotacji w kwocie 50.000   z przeznaczeniem na wsparcie realizacji   przedsięwzięć  p.n. „Wykonanie dokumentacji na: 1.Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Gąsin.  2. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszówka.”
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-370/04 z dnia 24 września 2004 roku w sprawie ustalenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień  w kwocie 3.354 zł,   
 - Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-368/04 z dnia 22 września 2004 roku w sprawie  ustalenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów  kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy  w kwocie 6.240 zł. 
Wojewody Wielkopolskiego Nr  FB. I-3.3011-399/04 z dnia 7 października 2004 roku  w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań  powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których  gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych   w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 4.576 ,
-
Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-396/04 z dnia 11 października 2004 roku   w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej  z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych  w kwocie 50.000 zł, 

-Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-406/04 z dnia 14 października 2004 roku   w sprawie zwiększenia dotacji celowej  z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń   rodzinnych  w kwocie 5.000 .

 

                     Po stronie wydatków budżet zwiększa się łącznie o kwotę 119.170 .

Zwiększa się plan wydatków na następujące zadania :
- dotację dla Powiatowego Związku Spółek Wodnych o kwotę  3.500 zł,
- opracowanie dokumentacji  na budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach   Gąsin i Olszówka  o kwotę  50.000 zł,
-  wykonanie
map, wyrysów i wypisów niezbędnych przy sprzedaży nieruchomości  gruntowych  (działki rekreacyjne, tereny pod aktywizację gospodarczą) w kwocie 12.000 zł,
-  zakup
materiałów i usług związanych z promocją i reklamą gminy  o kwotę 14.000 zł,
-  uzupełnienie
środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup oleju opałowego dla szkół podstawowych w kwocie 117.900 zł.
  
Brak środków spowodowany jest uzyskaniem  przez trzech nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego, przejściem na urlop dla poratowania zdrowia jednego  nauczyciela,wzrostem cen oleju opałowego.
– w przedszkolach, uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne , zakup oleju  opałowego i opłat za energię elektryczną i wodę   w kwocie  27.370 zł. 
  
Brak środków na wynagrodzenia i pochodne jest wynikiem nieplanowanego wcześniejszego odejścia pracownika obsługi na emeryturę w związku z tym wypłacenia należnej odprawy.
  
Natomiast na zakup oleju opałowego brak spowodowany jest wzrostem cen.
– w gimnazjum , uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup oleju opałowego  w  kwocie 61.160 zł. 
  
Brak środków na wynagrodzenia i pochodne  jest wynikiem zwiększenia liczby uczniów  w gimnazjum co spowodowało zwiększenie zatrudnienia kadry nauczycielskiej oraz nieplanowanego  przejścia jednego nauczyciela na emeryturę. Również wzrost cen oleju opałowego.
– koszty związane z dowozem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów   przedszkolnych  w szkołach podstawowych  w kwocie  3.354 zł,
-
wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę  55.000 zł,
-  zakup
wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w kwocie 10.000 zł, ( sejf , meble biurowe )
-  w
świetlicach szkolnych  uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę  7.600 zł.
  
Brak środków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany jest długotrwałą chorobą dwóch pracowników obsługi.
-  konserwację
punktów świetlnych w kwocie 4.576 ,
– wydatki związane z promocją i reklamą gminy w zakresie sportu w kwocie 5.000 zł.
   
Wprowadza się plan wydatków na następujące zadania:
- udziela się dotacji  finansowej  dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na zakup  specjalistycznego sprzętu  ratowniczego przez Komendę Powiatową  Państwowej Straży Pożarnej w Turku w kwocie 10.000 zł,  
- dofinansowanie
kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę  z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy w kwocie  6.240 zł. 

 

Zmniejsza się planowane wydatki :
- w dziale rolnictwo i łowiectwo wydatki inwestycyjne o kwotę   37.000 zł,
-
w dziale transport i łączność wydatki inwestycyjne  o kwotę    231.530 ,

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej określającym
„ Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym 2004„

 

Zmniejsza się planowane wydatki na następujących zadaniach :
-
poz.3 „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na działkach pod budownictwo jednorodzinne „ o kwotę 118.000 .
- poz.4 „ Budowa drogi Psary-Dąbrowa” o kwotę 241.530

- poz. 39 „ Droga Psary-Dąbrowa  budowa zjazdów „  o kwotę 30.000 zł

Zwiększa się planowane wydatki na następujących zadaniach:
- poz.6 „ Budowa drogi asfaltowej w m.Ewinów „ o kwotę  40.000
- poz.28  „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Psary  ul.Wiatraczna (dokumentacja, budowa) o kwotę „ 100.000 .

 

  W poz. 20 „Kanalizacja sanitarna w m. Olszówka- dokumentacja „skreśla się  kwotę 30.000 w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako źródło finansowania tego zadania wskazuje się budżet gminy na kwotę 31.000 . W poz. 23  „Wymiana stolarki okiennej w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.000   z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wprowadzenie wymienionych zmian w budżecie jest niezbędne celem prawidłowego sfinansowania wydatków.