Uchwała Nr XXVII/192/09 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2009r.

Uchwała Nr XXVII/192/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 27 kwietnia 2009r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w mejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :


§ 1


Przystępuje się do sporządzenia zmian w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona zatwierdzonym Uchwałą nr XV/73/03 Rady Gminy Przykona z dnia 16.12.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 12 poz.373) obejmującym następujące tereny:

- działki nr 150/2, 148/2 położone w miejscowości Dąbrowa
- projektowane przeznaczenie tereny letniskowe
- działki nr 334/3, 335, 334/4, 366/1, 366/2, 367 położone w miejscowości Młyniska
- projektowane przeznaczenie tereny letniskowe
- działki nr 615/3, 617/5, 614/3, 616/5 położone w miejscowości Zimotki
- projektowane przeznaczenie tereny letniskowe

w zakresie zgodnym z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 80, poz. 717, z póżn. zm.)

§ 2


Granice obszaru objętego planem określają mapy stanowiące załącznik nr 1, 2 i 3 do uchwały.

§ 3


Dla terenów wymienionych w § 1 objętych zmianą planu dopuszcza się uchwalenie zmiany planu w częściach.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVII/192/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 27 kwietnia 2009r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki


Gmina Przykona posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona zatwierdzony Uchwałą nr XV/73/03 Rady Gminy Przykona z dnia 16.12.2003r.opublikowany w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 12 z dnia 04.02.2004r. poz.373.

Od czasu uchwalenia planu wpłynęły wnioski od właścicieli nieruchomości zainteresowanych zmianą przeznaczenia gruntów z terenów rolnych na tereny przeznaczone pod zabudowę letniskową. Obszar objęty zmianą planu będzie pokrywał się z obszarem obowiązującego planu miejscowego. Funkcją wiodącą tych miejscowości, która wynika z ich położenia pozostanie funkcja letniskowa.
Po analizie wniosków stwierdza się, że są one zasadne i zgodne z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Wobec powyższego podjęcie podmiotowej uchwały uważam za zasadne.

Do pobrania:

Zalaczniki nr 1,2,3