Uchwała Nr 0007.277.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2021 r.

Uchwała Nr 0007.277.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się Powiatowi Tureckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona w formie dotacji celowej w roku 2021 z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4506P Sarbice-Słomów-Smulsko” w kwocie 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy