Szukaj

Informacja dla mieszkańców Gminy Przykona dotycząca zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.) Gmina Przykona uchwałą Nr 0007.132.2020 z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona wprowadziła zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. Wysokość częściowego zwolnienia wynosić będzie 2,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Podstawą do zwolnienia jest złożenie do Urzędu Gminy w Przykonie przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającej informacje o kompostowaniu. Uprawnienie do zwolnienia przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożona nowa deklaracja.
Ponadto, zgodnie z przepisami ww. ustawy, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym
wójt, w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia.
Prosimy o ewentualne zadeklarowanie kompostowania bioodpadów.

Wójt Gminy Przykona
/-/ Mirosław Broniszewski

 Do pobrania:

1) Informacja dotycząca zasad i dobrych praktyk kompostowania bioodpadów - ulotka  *.PDF