Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.287.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2021 r.

Uchwała Nr 0007.287.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie uznania skargi z dnia 11.05.2021r. na Sołtysa Sołectwa Posoka w zakresie przywłaszczenia listy z podpisami mieszkańców Sołectwa Posoka za bezzasadną

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca.1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.  U.  z 2020  r.  poz.  713 ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021  r. poz. 735), uchwala się, co następuje:

§ 1. Skargę z dnia 11.05.2021r. na Sołtysa Sołectwa Posoka w zakresie przywłaszczenia listy z podpisami mieszkańców Sołectwa Posoka uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy