Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.284.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2021 r.

Uchwała Nr 0007.284.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie przekazania skargi z dnia 28 maja 2021r. na działalność Wójta Gminy Przykona oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca.1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.  U.  z 2020  r.  poz.  713 ze zm.) oraz art. 234 i 235 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) uchwala się, co następuje

§ 1. Rada Gminy Przykona przekazuje Skargę z dnia 28 maja 2021 r. na działalność Wójta Gminy Przykona oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie w części dotyczącej świadczeń socjalnych oraz świadczeń rodzinnych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie oraz w części dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Przykona.

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy