Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.281.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2021 r.

Uchwała Nr 0007.281.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 97 ust. 1, 1a i 5 w związku z art.48 a, art. 51 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zwanym dalej „schroniskiem”.

§ 2. Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku przysługuje odpłatnie osobom bezdomnym, o których mowa w art. 6 pkt  8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt osoby skierowanej do schroniska przyjmuje się dochód tej osoby lub rodziny, o którym mowa w art.8 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej.

2. Przy ustalaniu opłaty za pobyt w schronisku stosuje się odpowiednio poniższą tabelę: Tabela  ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 

 Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie określony procentowo według krysterium odchodowego , o którym mowa w art.8 ust.1 I 2 ustawy o pomocy społecznej

 

Wysokość  odpłatności za pobyt w schronisku dla osób   bezdomnych, liczona procentowo w stosunku do pełnego kosztu pobytu

 

Wysokość  odpłatności za pobyt w schronisku dla osób   bezdomnych z usługami opiekuńczymi, liczona procentowo w stosunku do pełnego kosztu pobytu

do 100%

30%

50%

powyżej 100% do 150%

40%

60%

powyżej 150% do 200%

50%

70%

powyżej 200% do 250%

60%

80%

powyżej 250%

100%

100%

§ 4. 1. Odpłatność za pobyt w schronisku ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.

2. Miesięczna opłata za pobyt w schronisku stanowi iloczyn miesięcznego dochodu oraz procentowego wskaźnika odpłatności, o którym mowa w § 3 ust. 2.

3. W przypadku, gdy pobyt osoby w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość odpłatności oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

4. Opłata za pobyt w schronisku nie może być wyższa od kwoty 100% pełnego miesięcznego kosztu pobytu.

5. Wpłaty należności, o których mowa w ust. 1 w rozliczeniu miesięcznym, osoba skierowana do schroniska dokonuje w sposób określony w decyzji administracyjnej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy