Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.273.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2021 r.

Uchwała Nr 0007.273.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0007.203.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 209/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2021 rok, Uchwałą Nr 0007.224.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, Zarządzeniem Nr 218/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2021 rok, Zarządzeniem Nr 222/2021 z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2021 rok, Uchwałą Nr 0007.238.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, Uchwałą Nr 0007.247.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, Zarządzeniem Nr 232/2021 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2021 rok, Uchwałą Nr 0007.255.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok , Uchwałą Nr 0007.267.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, Zarządzeniem Nr 247/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2021 rok, wprowadza się zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok zwiększa się o 263.500,00 zł, dochody w kwocie 33.860.685,65 zł, zastępuje się kwotą  34.124.185,65 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32.024.796,65 zł, zastępuje się kwotą 32.127.796,65 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.835.889,00 zł zastępuje się kwotą 1.996.389,00 zł.  W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

600

60017

6300

 

113 500,00

 

 

758

75801

2920

 

75 000,00

 

 

801

80195

6300

47 000,00

 

 

 

851

85195

0970

 

13 000,00

 

 

854

85412

0830

15 000,00

 

 

 

 

 

Razem 

62 000,00

201 500,00

 

 

2. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok zwiększa się o 615.250,00 zł, wydatki w kwocie 34.420.986,51 zł, zastępuje się kwotą  35.036.236,51 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.000.879,50 zł, zastępuje się kwotą 30.113.429,50 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.420.107,01 zł, zastępuje się kwotą  4.922.807,01 zł.  W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

600

60014

6300

100 000,00

 

 

 

600

60016

4600

2 500,00

 

 

 

600

60016

4610

500,00

 

 

 

600

60016

6050

 

150 000,00

 

 

600

60016

6300

60 000,00

 

 

 

600

60017

4210

 

1 000,00

 

 

600

60017

6050

 

73 500,00

 

 

700

70005

4590

 

22 000,00

 

 

750

75023

4010

 

 

3 000,00

 

801

80101

2830

 

75 000,00

 

 

801

80101

6050

 

32 000,00

 

 

801

80153

2830

 

 

1 204,83

zlecone

801

80153

4240

 

1 204,83

 

zlecone

801

80195

6050

 

49 500,00

 

 

851

85195

4010

 

1 400,00

 

 

851

85195

4110

 

240,66

 

 

851

85195

4120

 

34,30

 

 

851

85195

4210

 

6 325,04

 

 

851

85195

4300

 

5 000,00

 

 

854

85412

4300

15 000,00

 

 

 

900

90002

4010

 

3 000,00

 

 

900

90002

4110

 

515,70

 

 

900

90002

4710

 

 

515,70

 

900

90004

4300

 

 

400,00

 

900

90015

6050

 

17 000,00

 

 

900

90026

4580

273,00

 

 

 

900

90026

4600

1 277,00

 

 

 

921

92109

4210

 

3 000,00

22 000,00

 

921

92109

4300

 

 

1 600,00

 

921

92109

6050

 

20 700,00

 

 

926

92605

4300

 

3 000,00

 

 

 

 

Razem 

179 550,00

464 420,53

28 720,53

 

3. W § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt 3 wydatki majątkowe, załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 912.050,86 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 722.980,32 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 143.910,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 45.160,54 zł.

6. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.324.339,86 zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. § 5 otrzymuje brzmienie „Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.143.910,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000 000,00 zł.

9. W §13 Zestawienie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zestawienie wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W §16a Plan finansowy rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. § 17 zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 Do pobrania:

1) Załączniki do uchwały - *.ZIP