Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.271.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 0007.271.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 28.05.2021 r.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020  r.  poz. 713 ze zm.) oraz art. 36 § 1 w związku z art. 237 § 1 i § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wskazuje się termin do dnia  31 sierpnia 2021r. dla  rozpatrzenia skargi z dnia 28.05.2021r. na Wójta Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie.

§ 2. Zobowiązuje  się  Przewodniczącego Rady Gminy Przykona do zawiadomienia Skarżącej o przedłużeniu terminu oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia skargi, a także do pouczenia Skarżącej o prawie do wniesienia ponaglenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy