Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.265.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 0007.265.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 305) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2020 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy