Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.260.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 27 maja 2021 r.

Uchwała Nr 0007.260.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 27 maja 2021 r.

 

w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie w 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie z kontroli kwot rekompensaty całkowitej za 2020 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy