Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.258.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 27 maja 2021 r.

Uchwała Nr 0007.258.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Przykona do standardu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się  Aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Przykona w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 – Aneks nr 1 Kontrola Inwentaryzacyjna Emisji dla Gminy Przykona oraz załącznik nr 2 – Aneks nr 2 Plan działań adaptacyjnych do zmian klimatu dla Gminy Przykona

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 Do pobrania:

1) Załączniki  do uchwały - *.ZIP