Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.257.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 27 maja 2021 r

Uchwała Nr  0007.257.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Olszówka, Psary, Rogów, Zimotki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów geodezyjnych Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Olszówka, Psary, Rogów, Zimotki.

2. Granice obszaru objętego planem określają załączniki graficzne nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do uchwały.

§ 2. Opracowanie obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 741 ze zm.).

§ 3. Opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Olszówka, Psary, Rogów, Zimotki może następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 Do pobrania:

1) Załącznik do uchwały - *.ZIP