Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.254.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr 0007.254.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyjaśnień Rady Gminy Przykona do Wojewody Wielkopolskiego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z 2020  r.  poz.  713 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wyjaśnienia Rady Gminy Przykona stanowiące odpowiedź na pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2021 r. KN-VII.1410.26.2021.2 i KN-VII.1410.28.2021.2 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 Do pobrania:

1) Załącznik do uchwały - *.ZIP