Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.248.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr 0007.248.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz  art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale 0007.202.2020 Rady Gminy Przykona  z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026 zmienionej Uchwałą Nr 0007.225.2021 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 - 2026, Uchwałą Nr 0007.239.2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 - 2026,wprowadza się zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:w wierszu roku 2021 

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 32.854.917,64 zł, zastępuje się kwotą 33.135.241,16 zł,

2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 31.607.528,64  zł, zastępuje się kwotą 31.887.852,16 zł,

3) w kolumnie 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 7.405.273,64 zł zastępuje się kwotą 7.678.897,16 zł,

4) w komunie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące kwotę 15.675.560,00zł zastępuje się kwotą 15.682.260,00 zł,

5) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 33.349.656,96 zł, zastępuje się kwotą 33.713.580,48 zł,

6) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 29.128.549,95 zł, zastępuje się kwotą 29.478.973,47 zł,

7) w kolumnie 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane kwotę 9.976.238,56 zł, zastępuje się kwotą 9.980.182,56 zł,

8) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 4.221.107,01 zł zastępuje się kwotą 4.234.607,01 zł,

9) w kolumnie 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy kwotę 4.221.107,01 zł zastępuje się kwotą 4.234.607,01 zł,

10) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -494.739,32 zł, zastępuje się kwotą -578.339,32 zł,

11) w kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 907.028,32zł, zastępuje się kwotą 990.628,32 zł,

12) w kolumnie 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę 907.028,32zł, zastępuje się kwotą 990.628,32 zł,

13) w kolumnie 4.2.1 na pokrycie deficytu kwotę -494.739,32 zł, zastępuje się kwotą -578.339,32 zł,

14) w kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 2.478.978,69 zł, zastępuje się kwotą 2.408.878,69 zł.

15) w kolumnie 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi kwotę 3.386.007,01 zł, zastępuje się kwotą 3.399.507,01 zł,

16) w kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 2.634.290,00zł zastępuje się kwotą 2.464.290,00zł,

28) w kolumnie 10.1.2 majątkowe kwotę 1.657.578,00zł zastępuje sie kwotą 1.487.578,00zł.

2. Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2026, określone jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

- w wierszu 1 wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 10.788.732,00 zł,zastępuje się kwotą  10.543.732,00 zł,

- w kolumnie limit 2021 kwotę 2.634.290,00 zł, zastępuję się kwotą 2.464.290,00 zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 4.144.176,00 zł, zastępuje się kwotą 3.974.176,00 zł.

- w wierszu 1.b wydatki majątkowe

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 8.294.620,00 zł, zastępuje się kwotą 8.049.620,00 zł,

- w kolumnie limit 2021 kwotę 1.657.578,00 zł, zastępuję się kwotą 1.487.578,00 zł,

- w kolumnie limit zobowiązań 3.609.104,00 zł , zastępuje się kwotą 3.439.104,00 zł.

- w wierszu 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 10.267.360,00 zł, zastępuje się kwotą 10.022.360,00 zł,

- w kolumnie limit 2021 kwotę  2.321.245,00 zł, zastępuję się kwotą 2.151.245,00 zł,

- w kolumnie limit zobowiązań 3.622.804,00 zł, zastępuje się kwotą 3.452.804,00 zł.

- w wierszu 1.3.2. wydatki majątkowe

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 8.294.620,00 zł, zastępuje się kwotą 8.049.620,00 zł,

- w kolumnie limit 2021 kwotę 1.657.578,00 zł, zastępuję się kwotą 1.487.578,00 zł,

- w kolumnie limit zobowiązań 3.609.104,00 zł , zastępuje się kwotą 3.439.104,00 zł.

- w wierszu 1.3.2.2  "Budowa drogi w miejscowości Paulinów"  -w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę  245.000,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł;

- w kolumnie Limit 2021 kwotę 170.000,00 zł, zastępuje się kwota 0,00 zł;

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 170.000,00 zł, zastępuje się kwotą 0,00 zł. Zadanie pn. "Budowa drogi w miejscowości Paulinów" zostało połączone z zadaniem pn. "Rozbudowa dróg na terenie Gminy Przykona".

4. Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF określone jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 Do pobrania:

1) Załączniki do uchwały - *.ZIP