Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.247.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr 0007.247.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0007.203.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 209/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2021 rok, Uchwałą Nr 0007.224.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, Zarządzeniem Nr 218/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2021 rok, Zarządzeniem Nr 222/2021 z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2021 rok, Uchwałą Nr 0007.238.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, wprowadza się zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok zwiększa się o 280.323,52 zł, dochody w kwocie 32.854.917,64 zł, zastępuje się kwotą 33.135.241,16 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31.607.528,64 zł, zastępuje się kwotą 31.887.852,16 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.247.389,00 zł.  W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

010

01095

2010

267 723,52

 

 

zlecone

854

85415

2030

2 900,00

 

 

 

855

85502

0920

 

700,00

 

 

855

85502

0940

 

6 000,00

 

 

855

85513

2010

 

3 000,00

 

 zlecone

 

 

Razem 

270 623,52

9 700,00

 

 

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok zwiększa się o 363.923,52 zł, wydatki w kwocie 33.349.656,96 zł, zastępuje się kwotą 33.713.580,48 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.128.549,95 zł, zastępuje się kwotą 29.478.973,47 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.221.107,01 zł, zastepuje się kwotą 4.234.607,01 zł.  W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

010

01095

4010

2 091,18

 

 

zlecone

010

01095

4110

357,59

 

 

zlecone

010

01095

4120

51,23

 

 

zlecone

010

01095

4210

2 137,48

 

 

zlecone

010

01095

4300

612,00

 

 

zlecone

010

01095

4430

262 474,04

 

 

zlecone

600

60016

4270

 

10 000,00

 

 

600

60016

4300

 

20 000,00

 

 

600

60017

4270

 

10 000,00

 

 

600

60017

4300

 

20 000,00

 

 

600

60017

6050

 

720 000,00

720 000,00

 

750

75022

4300

 

10 100,00

 

 

750

75056

4110

 

4,00

 

zlecone

750

75056

4210

 

 

4,00

zlecone

754

75405

6170

13 500,00

 

 

 

851

85154

4170

 

1 440,00

 

 

851

85154

4300

 

 

1 440,00

 

852

85230

3110

 

 

21 000,00

 

854

85415

3240

 

2 755,00

 

 

854

85415

3260

 

145,00

 

 

855

85502

2910

 

6 000,00

 

 

855

85502

3110

 

21 000,00

 

 

855

85502

4560

 

700,00

 

 

855

85513

4130

 

3 000,00

 

zlecone

900

90095

6050

 

150 000,00

150 000,00

 

921

92109

4110

 

11,00

 

 

921

92109

4120

 

 

11,00

 

 

 

Razem 

281 223,52

975 155,00

892 455,00

 

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 3 wydatki majątkowe, załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 578.339,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

7. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 990.628,32 zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 11 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki na realizację zadań, załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. § 17 zestawienie wydatków funduszu sołeckiego,  załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 Do pobrania:

1) Załączniki do uchwały - *.ZIP