Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.246.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2021 r

Uchwała Nr 0007.246.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2021r.

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020  r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 36 § 1 w związku z art. 237 § 1    i § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wskazuje się termin do dnia 30 czerwca 2021 r. dla rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2021 r. na Wójta Gminy Przykona i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przykonie.

§ 2. Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi o której mowa w § 1 jest konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie stanu faktycznego i prawnego sprawy.

§ 3. Zobowiązuje  się  Przewodniczącego Rady Gminy Przykona do zawiadomienia Skarżącej o przedłużeniu terminu oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia skargi, a także do pouczenia skarżącej o prawie do wniesienia ponaglenia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Rembas