Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.243.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2021 r.

Uchwała Nr 0007.243.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku z dnia 18 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020  r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 36 § 1 w związku z art. 244 i art. 245 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wskazuje się termin do dnia 31 maja 2021 r. dla rozpatrzenia wniosku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Przykona.

§ 2. Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku , o której mowa w § 1 jest konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie stanu faktycznego i prawnego sprawy.

§ 3. Zobowiązuje  się  Przewodniczącego Rady Gminy Przykona do zawiadomienia wnioskodawcy o przedłużeniu terminu oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, a także do pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Rembas