Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.238.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2021 r.

Uchwała Nr 0007.238.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0007.203.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 209/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2021 rok, Uchwałą Nr 0007.224.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, Zarządzeniem Nr 218/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2021 rok, Zarządzeniem Nr 222/2021 z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2021 rok, wprowadza się zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok zwiększa się o 284.581,00 zł, dochody w kwocie 32.570.336,64 zł, zastępuje się kwotą 32.854.917,64 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31.322.947,64 zł, zastępuje się kwotą 31.607.528,64 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.247.389,00 zł.  W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

758

75801

2920

 

 

17 490,00

 

801

80101

2057

266 088,25

 

 

 

801

80101

2059

32 706,75

 

 

 

851

85195

0970

1 576,00

 

 

 

852

85295

2700

 1 700,00

 

 

 

 

 

Razem 

302 071,00

0,00

17 490,00

 

2. Dodaje się § 1 ust. 2 pkt 3 w brzmieniu: "dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 298.795,00 zł."

3. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok zwiększa się o 329.071,00 zł, wydatki w kwocie 33.020.585,96 zł, zastępuje się kwotą 33.349.656,96 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.814.478,95 zł, zastępuje się kwotą 29.128.549,95 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.206.107,01 zł, zastępuje się kwotą 4.221.107,01 zł.  W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

750

75022

4300

 

4 000,00

 

 

754

75411

6170

15 000,00

 

 

 

801

80101

4010

 

 

11 913,00

 

801

80101

4017

59 592,89

 

 

 

801

80101

4019

19 239,02

 

 

 

801

80101

4110

 

 

2 047,25

 

801

80101

4117

16 599,96

 

 

 

801

80101

4119

4 085,51

 

 

 

801

80101

4120

 

 

289,75

 

801

80101

4127

2 359,31

 

 

 

801

80101

4129

584,88

 

 

 

801

80101

4177

48 495,51

 

 

 

801

80101

4179

5 962,92

 

 

 

801

80101

4217

18 522,40

 

 

 

801

80101

4219

2 277,60

 

 

 

801

80101

4247

89 559,06

 

 

 

801

80101

4249

10 999,94

 

 

 

801

80101

4307

19 916,92

 

 

 

801

80101

4309

2 449,08

 

 

 

801

80101

4707

11 042,20

 

 

 

801

80101

4709

1 357,80

 

 

 

851

85195

4010

1 254,70

 

 

 

851

85195

4110

214,55

 

 

 

851

85195

4120

30,75

 

 

 

851

85195

4210

76,00

 

 

 

852

85295

4010

1 417,00

 

 

 

852

85295

4110

248,00

 

 

 

852

85295

4120

35,00

 

 

 

900

90026

4300

 

8 000,00

 

 

 

 

Razem 

331.321,00

12 000,00

14 250,00

 

4. W § 2 ust. 2 pkt 3 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dodaje się § ust. 2 pkt 4 w brzmieniu: "wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 313.045,00 zł."

6. § 3 w brzmieniu: Deficyt budżetu w kwocie 494.739,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

7. § 4 pkt 1) w brzmieniu: łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 907.028,32 zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. W § 7 plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 233 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych, załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Dodaje się § 16a w brzmieniu: "Wprowadza się plan finansowy rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 15." Załącznik Nr 15do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Rembas

 

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.PDF