Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.236.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2021 r.

Uchwała Nr 0007.236.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 1 lutego 2021 r.

Na podstawie art.18 ust.1, art.18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./ oraz § 101 ust. 2 i 4 Uchwały Nr 0007.318.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Statutu  Gminy  Przykona  ( Dz. Urz.  Woj.  Wielkopolskiego z 2018 r. poz.9072) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. Wyłącza się Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzeja Marczyńskiego w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 1 lutego 2021 r.  na Wójta Gminy Przykona i Sołtysa Sołectwa Posoka w związku z naruszeniem praworządności      i interesów strony skarżącej poprzez przewlekłe i biurokratyczne załatwienie skargi, niewywiązania się z obietnicy złożonej w piśmie z dnia 16 maja 2019r. oraz brak troski Sołtysa Sołectwa Posoka o sprawy mieszkańców.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy