Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.234.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2021 r.

Uchwała Nr 0007.234.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku

Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm. ), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2018 r. poz. 870 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się petycję wniesioną przez Pana Arkadiusza Rakoszy w dniu 14 grudnia 2020r. w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 za niezasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy