Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.231.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2021 r.

Uchwała Nr 0007.231.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2021

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638)  Rada Gminy Przykona uchwala:

 

’’Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2021”

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona, zwanym dalej „Programem”, są objęte zwierzęta bezdomne przebywające w granicach administracyjnych Gminy.

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1. ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)

2. właścicielu- należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy, posiadającą
zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w Programie,

3. schronisku- należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt przy ul. Granicznej 1 w Turku prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.   w Turku.

§ 3. Realizację działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:

1. Schronisko  poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,

2. Urząd Gminy Przykona, poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących.

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

§ 4. 1. Zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Przykona umieszczane są w schronisku gdzie mają zapewnione właściwe warunki bytowania (zgodne z ich podstawowymi potrzebami) oraz właściwą opiekę  weterynaryjną.

2. Gmina Przykona  zadanie to realizuje poprzez podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym  schronisko o którym mowa w § 2 pkt 3.

Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:

1. wyłapywanie  wolno żyjących kotów przez pracowników schroniska,

2. przyjmowanie zgłoszeń  o wystąpieniu skupisk kotów wolno żyjących i ustalenie miejsc w których przebywają oraz podejmowanie niezbędnych interwencji.

3. w przypadku pojawienia się większej ilości kotów oraz zaistnienie trudnych warunków
atmosferycznych w szczególności w okresie zimowym; może nastąpić ich dokarmianie. Karmę na ten cel  zabezpieczy Gmina.

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt.

§ 6. 1. Bezdomność zwierząt jest eliminowana poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych to jest takich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane jest w miarę potrzeb na całym
obszarze Gminy w ramach zawartej umowy przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko o którym mowa w § 2 pkt.3.

3. Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia.

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych.

§ 7. 1. W celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu zwierząt przeprowadzane będą zabiegi sterylizacji i kastracji następujących zwierząt:

a) zwierząt  znajdujących się w schronisku  w ramach umowy podpisanej z podmiotem prowadzącym schronisko o którym mowa § 2 pkt 3.

b) zwierząt  bezdomnych dla których Gmina znalazła osoby zainteresowane  adopcją i zdolne do zapewnienia im należytych warunków bytowania.

2. ograniczenie populacji  zwierząt znajdujących się  w gospodarstwach  domowych (kotów i psów) następuje poprzez sterylizację i kastrację.

3. właścicielom (psów, kotów) zapewnia się finansowanie w całości sterylizację samic
i kastrację samców w ilości maksymalnie 1 szt. rocznie.

4. w celu wykonania czynności o której mowa w pkt 3 Gmina zawrze umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt.

5. Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji  psa lub kota
zgłasza się do Gminy celem uzyskania zezwolenia ze  wskazaniem  zakładu leczniczego dla zwierząt,  z którym została zawarta umowa na dokonanie zabiegu sterylizacji  lub kastracji.

Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§ 8. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje podmiot prowadzący    schronisko w ramach umowy  podpisanej z  Gminą Przykona.

2. Gmina może również  prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez zachęcanie mieszkańców Gminy do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem.

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów.

§ 9. 1. Usypianiu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości
 zapewnienia dla nich właścicieli

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów dokonywane są w ramach umowy podpisanej przez Gminę z podmiotem prowadzącym schronisko. Dotyczą tylko zwierząt bezdomnych umieszczonych w schronisku o którym mowa w § 2 pkt 3.

Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

§ 10. Gospodarstwo rolne w miejscowości Ewinów 16 przyjmie i zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Przykona zgodnie z umową zawartą pomiędzy właścicielem gospodarstwa a Gminą.

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 11. Podmiotem zobowiązanym do zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych jest Przychodnia dla Zwierząt  Spółka Jawna Obsada Grzegorz i Wspólnicy z siedzibą w Turku, ul. Folwarczna 12, na podstawie umowy zawartej z Gminą Przykona.

Rozdział 10.
Finansowanie  Programu.

§ 12. Środki finansowe  na realizację niżej wymienionych zadań  wynikających z Programu   zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Przykona.

1. Na dokarmianie kotów wolno żyjących  tj.: zakup karmy  -    200,00 zł

2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt   - 4.000,00 zł – podpisanie umowy z lecznicą zwierząt.

3. W zakresie zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt, leczenie oraz
utrzymywanie zwierząt- 1.200,00 zł. W przypadku znalezienia właściciela tych zwierząt koszty będą pokrywane z chwilą odbioru zwierząt przez właściciela.

4. Finansowanie sterylizacji  i kastracji  zwierząt bezdomnych dla których Gmina  znalazła
osoby zainteresowane adopcją i zdolne do zapewnienia im należytych warunków bytowania   -    600,00 zł.

5. Zapewnienie miejsca i opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim - 900,00 zł.

6. Pozostałe postanowienia programu są finansowane w ramach zawartej umowy
przez Gminę Przykona z podmiotem prowadzącym schronisko tj: Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku ul. Polna 4, na podstawie wystawianych  co miesiąc faktur przez Wynajmującego.

7. Zapewnienie sterylizacji i kastracji zwierząt domowych ( psów, kotów) – 8.000,00  zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Przykona.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy