Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.224.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2021 r.

Uchwała Nr 0007.224.2021
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, art 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0007.203.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 209/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2021 rok wprowadza się zmiany:

1. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok zwiększa się o 389.500,00 zł, wydatki w kwocie 32.597.155,32 zł, zastępuje się kwotą 32.986.655,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.743.048,31 zł, zastępuje się kwotą 28.781.548,31 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.854.107,01 zł, zastępuje się kwotą 4.205.107,01 zł.  W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

750

75023

6050

 

78 000,00

 

 

801

80101

2830

500,00

 

 

 

801

80195

6050

 

23 000,00

 

 

900

90004

4210

 

 

1 000,00

 

900

90005

6230

 

250 000,00

 

 

900

90015

4210

 

 

5 000,00

 

900

90015

4300

 

6 000,00

 

 

900

90026

4300

 

24 000,00

 

 

921

92109

4270

 

14 000,00

 

 

 

 

Razem 

500,00

395 000,00

6 000,00

 

2. W § 2 ust. 2 pkt 3 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. § 3 w brzmieniu: Deficyt budżetu w kwocie 450.249,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

4. § 4 pkt 1) w brzmieniu: łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 862.538,32 zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W § 15 zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Ząłczniki do Uchwały - *.PDF