rok 2021

Lista wiadomości
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Boleszczyn, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Przykona, Psary, Zimotki
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 28.05.2021 r.
w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 1.06.2021 r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 1.06.2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2020 rok
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2020 rok
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona
w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skarg z dnia 11.05.2021r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg z dnia 11.05.2021r
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie w 2020r.
w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Przykona do standardu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Olszówka, Psary, Rogów, Zimotki
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
w sprawie wyjaśnień Rady Gminy Przykona do Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie uznania skargi za bezzasadną
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona Gmina Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Gajówka, Laski, Rogów, Olszówka, Psary
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2021r.
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi z dnia 19 stycznia 2021r. na działalność Wójta Gminy Przykona w zakresie utrzymania dróg gminnych
w sprawie uznania skargi z dnia 21 lutego 2020r. na działanie Sołtysa Sołectwa Posoka i Wójta Gminy Przykona za zasadną
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przykona na lata 2021-2026
w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Przykona na lata 2021-2024”
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Rogów Gmina Przyko
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 1 lutego 2021 r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 1 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku
w sprawie uznania skargi za częściowo zasadną
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2021
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Paulinów, Kaczki Plastowe Gmina Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok