Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.316.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 pazdziernika 2018 r.

Uchwała Nr 0007.316.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 pazdziernika 2018 r. 

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450  ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl   

 

Do pobrania:

1) Załącznik do Uchwały.