Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.292.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 7 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr 0007.292.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 90 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) - Rada Gminy Przykona uchwala:

Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych  zamieszkałych na terenie Gminy Przykona

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych  zamieszkałych na terenie Gminy Przykona zwany dalej Programem ma na celu:

1) wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży, której zainteresowania wykraczają poza szkolny program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności,

2) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów,

3) promowanie najzdolniejszych i wybitnie uzdolnionych uczniów,

4) zachęcanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

§ 2. 1. W ramach programu przyznaje się stypendium uczniom szkół ponadpodstawowych , którzy uzyskują wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu, kultury i sztuki.

2. Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Przykona w kraju lub poza jego granicami.

3. W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 września do 31 sierpnia roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium.

4. Uczeń może uzyskać jedno stypendium w danym roku szkolnym.

5. Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole ponadpodstawowej.

Rozdział 2.
Postanowienia szczegółowe

§ 3. 1. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) zamieszkują  na terenie Gminy Przykona,

2) nie powtarzali roku nauki,

3) złożą wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami,

4) realizują obowiązek nauki w trybie dziennym,

5) w dniu złożenia wniosku o przyznanie stypendium nie ukończyli 21 roku życia.                        Stypendium może otrzymać także absolwent szkoły ponadpodstawowej.                        Stypendium może być przyznane w następujących dziedzinach:

1) za wybitne osiągnięcia w nauce,

2) za wybitne osiągnięcia sportowe,

3) za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie kultury i sztuki.

§ 4. 1. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,  spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz jednej z niżej wymienionych punktów:

1) uzyskał w szkole ponadpodstawowej na koniec roku szkolnego średnią ocenę nie niższą  niż 5,0;

2) otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą
w danej szkole średnią ocen;

3) wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki (6,0), a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej dobre;

4) w minionym roku szkolnym został  laureatem lub finalistą  olimpiad lub turniejów przedmiotowych, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;

2. Stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie warunki o których mowa w § 3 ust .1 oraz:

1) uzyskuje udokumentowane wysokie wyniki sportowe (do trzeciego miejsca) we współzawodnictwie organizowanym przez związki sportowe na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym;

2) uzyskuje co najmniej dobrą ocenę  zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

3. Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki może otrzymać uczeń, który otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz jednej z niżej wymienionych punktów:

1) uczęszcza do szkoły artystycznej, prowadzącej kształcenie w zawodzie artystycznym, który uzyskał w okresie poprzedniego roku szkolnego bardzo dobrą ocenę z przedmiotów artystyczno-zawodowych,

2) został laureatem lub finalistą wojewódzkich i krajowych konkursów, olimpiad, festiwali, wernisaży, wystaw,

3) promuje Gminę Przykona poprzez uczestnictwo w wojewódzkich i krajowych konkursach, olimpiadach, festiwalach, wernisażach, wystawach relacjonowanych przez środki masowego przekazu.

4. Absolwent szkoły ponadpodstawowej może otrzymać jednorazowe stypendium, spełniając kryteria określone w ust. 1 -3.

Rozdział 3.
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium

§ 5. 1. Stypendia przyznawane są w ramach środków finansowych przeznaczonych   na ten cel w budżecie Gminy Przykona na dany rok budżetowy.

2. Wysokość miesięcznego stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów wynosi 200 złotych.

3. Stypendium dla absolwenta szkoły ponadpodstawowej  ma charakter jednorazowej nagrody i wynosi  1.000  złotych .

4. W przypadku większej ilości złożonych wniosków niż limit środków na stypendia, w pierwszej kolejności stypendia otrzymają uczniowie z największą średnią ocen lub najwyższymi osiągnięciami w dziedzinie sportu, kultury i sztuki.

§ 6. 1. Stypendium przyznawane będzie na okres 10 miesięcy roku szkolnego, nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole.

2. Stypendium wypłaca się miesięcznie począwszy od dnia 1 września danego roku.

3. Stypendium dla absolwenta szkoły ponadpodstawowej  wypłacane jest do
31 sierpnia danego roku szkolnego.

4. Stypendium przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego.

Rozdział 4.
Zasady ubiegania się o stypendium oraz warunki przyznawania stypendium

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie stypendium powinien być złożony w Urzędzie Gminy Przykona na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego programu.

2. Stypendium są przyznawane na:

1) wniosek  rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia,

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły.

3. Stypendium może być również przyznawane z urzędu.

4. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 3 i  4.

5. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa z dniem
15 września każdego roku szkolnego.

6. Termin składania wniosków dla absolwentów szkół ponadpodstawowych upływa z dniem 10 lipca danego roku szkolnego.

7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 8. 1. Wnioski o przyznanie stypendium wstępnie rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Przykona.

2. W skład Komisji wchodzą następujące osoby:

1) pracownik Centrum Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Przykona,

2) dwóch przedstawicieli Rady Gminy Przykona,

3) dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy  Przykona,

3. Do zadań Komisji należy:

1) sprawdzenie wniosków o stypendium pod względem poprawności formalnej i merytorycznej,

2) opiniowanie wniosków.

4. Komisja obraduje w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

5. Komisja sporządza z posiedzenia pisemny protokół i przedstawia propozycje wójtowi.

§ 9. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium rozstrzyga Wójt Gminy Przykona.

§ 10. a.1.1.1.Stypendysta traci prawo do przyznanego stypendium:

1) z chwilą skreślenia z listy uczniów,

2) powzięcia informacji o złożeniu nieprawdziwych danych,

3) z chwilą zmiany miejsca zamieszkania poza teren Gminy Przykona.

2. Uprawniony zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie Wójta Gminy Przykona o ustaniu przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium, wymienionych w ust. 1.

3. Ustanie wypłaty stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata prawa do stypendium.

4. Decyzję o utracie stypendium podejmuje Wójt Gminy Przykona z urzędu lub na wniosek Komisji Stypendialnej określonej w § 8.

§ 11. Wypłaty stypendium dokonuje się z dołu do 10-go każdego miesiąca danego roku szkolnego. Będzie ono wypłacane na wskazany przez stypendystę rachunek bankowy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Sprawy nie uregulowane niniejszym Programem rozstrzyga Wójt Gminy Przykona.

2. Zmiana Programu może nastąpić wyłącznie w tym samym trybie jak jego przyjęcie.

§ 13. Traci moc uchwała Rady Gminy Przykona Nr 0007.206.2017 z dnia
27 czerwca  2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1  (wzór wniosku)