Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr 0007.264.2018 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 15 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 0007.264.2018
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 15 marca 2018 r.w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 419 § 2-4 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r.  – Kodeks Wyborczy  (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona na wniosek Wójta Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się podziału Gminy Przykona na 15 okręgów wyborczych oraz określa się ich granice i numery oraz ustala się liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Przykona.

§ 3
Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 4
Traci moc uchwała Nr 0007.152.2012 Rady Gminy Przykona z dnia  16 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi wyborcze, określenia ich granic  i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych


§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona  i w sołectwach Gminy.                                                                                          
2. Na niniejsze ustalenie Rady Gminy Przykona w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1 do uchwały.