Jesteś tutaj:   

Uczwała Nr XXVII/198/09 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2009 roku

Uczwała Nr XXVII/198/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie


Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym gminnym (Dz. U. z 2001r. , Nr 142, poz 1591 ze zm.) w związku z § 5 ust.1 Statutu Zespołu Szkółw Przykonie Gimnazjum w Przykonie oraz § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego gimnazjum, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z póź. zmianami), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje”

§1


Nadaje sie Zespołowi Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie imię „Polskich Olimpijczyków”.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3


Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 września 2009 roku.