Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXIII/250/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XXXIII/250/09   
Rady Gminy Przykona
 z dnia 30 grudnia  2009 roku         

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na budowę drogi powiatowej Nr 4484P  w miejscowości Posoka

 

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 w związku z art.10 ust.2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz  art.216 ust.2 pkt.5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z Uchwałą Rady Gminy Przykona Nr XXXIII/247/09 z dnia  30 grudnia 2009 roku  w sprawie  budżetu  gminy na 2010 rok, Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1. 

Udziela się z budżetu Gminy Przykona pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu  z przeznaczeniem na budowę drogi  powiatowej Nr 4484 P w miejscowości
Posoka.  

§ 2.

 

Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2010 rok,  w wysokości  100.000 zł.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Tureckim, a Gminą Przykona . Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

 


 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/250/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

Przyznanie dofinansowania do budowy drogi powiatowej Nr 4484 P w miejscowości Posoka  jest uzasadnione, ponieważ w wyniku tej inwestycji nastąpi znacząca poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla mieszkańców tej wsi.

Wybudowanie odcinka tej drogi powiatowej pozwoli połączyć drogą utwardzoną miejscowość Paulinów z pozostałą częścią gminy.