Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXIII/245/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

Uchwała Nr XXXIII/245/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 30 grudnia  2009 roku

 

w  sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie gminy na 2009 rok 


    Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165,  art.184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1.

 W Uchwale Nr XXIV/172/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 r , zmienionej
Uchwałą Nr XXV/177/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 129/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2009 roku,
Uchwałą Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 137/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 marca 2009 roku ,
Uchwałą Nr XXVII/194/09 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 140/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2009roku,
Zarządzeniem Nr 146/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 maja 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 149/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 04 czerwca 2009 roku,
Uchwałą Nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 155/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 19 czerwca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 158/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 czerwca 2009 roku,
Uchwałą Nr XXIX/207/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 162/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 lipca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 164/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 04 sierpnia 2009 roku,
Zarządzeniem nr 168/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2009 roku,
Uchwałą Nr XXX/214/09 Rady Gminy Przykona z dnia 09 września 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 178/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 09 października 2009 roku,
Uchwałą Nr XXXI/220/09  Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 184/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 13 listopada 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 189/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 listopada 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 197/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 199/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2009 roku,
wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa  się dochody o kwotę 50.000,00 zł,   

     kwotę dochodów 20.551.103,69 zł, , zastępuje się kwotą 20.601.103,69 zł,
     z tego:
      - dochody bieżące w kwocie  19.242.103,69 zł
      - dochody majątkowe w kwocie 1.309.000 zł, zastępuje się kwotą 1.359.000 zł.

  

  

Dodaje się:

- w dziale 010 rozdział 01010 § 6260            50.000,00 zł

    
2. W § 2 ust.2  uchwały budżetowej zmniejsza  się wydatki o kwotę   50.000,00 zł, kwotę
      wydatków 22.808.489,69 zł, zastępuje się kwotą  22.858.489,69 zł.   

Zwiększa się:

  - w dziale 010 rozdział 01010 § 6050                50.000,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050                35.000,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60095 § 6050                15.000,00 zł 

                                                                            ----------------------
 Razem:                                                                100.000,00 zł

Dodaje się:

 - w dziale 010 rozdział 01010 § 6058                      323.350,00zł
 - w dziale 010 rozdział 01010 § 6059                      323.350,00zł
                                                                                -----------------
Razem:                                                                     646.700,00 zł

 Zmniejsza się:

  - w dziale 010 rozdział 01010 § 6050                  696.700,00 zł


3.W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe w wysokości 5.221.800,00 zł, zastępuje się kwotą  5.271.800,00 zł.
    Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust.3 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów ,  załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust.5 uchwały budżetowej  wydatki na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej  przekazywanymi w formie dotacji rozwojowej, na finansowanie  Programów Rozwoju  Obszarów Wiejskich oraz innymi środkami ze źródeł  zagranicznych .
     Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr2 do niniejszej uchwały. 

§ 2.   

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             
                                                                                           

                                                                                       

 


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/245/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 30 grudnia  2009 roku

 

       Budżet Gminy  na 2009 rok po stronie dochodów zwiększa się o 50.000 zł w związku z otrzymaną nagrodą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji celowej.

        W budżecie gminy na 2009 rok  wprowadza się zmiany po stronie wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przykona „
o 50.000 zł (środki własne) a zwiększa się o 50.000 zł środki otrzymane na dofinansowanie tego zadania z WFOŚ i GW. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007- 2013" na realizacje operacji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przykona, Bądków Pierwszy, Bądków Drugi, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszówka i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykona" w wysokości  nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych tej operacji.
W związku z powyższym wprowadza się na tych zadaniach zmiany w klasyfikacji poprzez dodanie odpowiednich czwartych cyfr paragrafów.      
600 Transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków na zadanie  „ Przebudowa drogi w m. Gąsin" o 35.000 zł.
Zwiększa się plan wydatków w rozdziale pozostała działalność na zadanie pn. „Ciąg pieszo-rowerowy Laski- Rogów-Przykona „ o 15.000 zł.
W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 20011, zwiększa się plan wydatków na zadanie pn." Ciąg pieszo-rowerowy Laski- Rogów- Przykona „ o 15.000 zł.

 

 

Do pobrania"

1. Załaczniki nr 1,2 - format "PDF"