Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXII/241/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 grudnia 2009 roku

Uchwała  Nr XXXII/241/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 15 grudnia 2009 roku

 

w sprawie przeznaczenia części umorzonej  pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

    

      Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym (   Dz. U. z 2001 r  Nr 142, poz.1591ze zm.) oraz w związku z art.411 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. tekst jednolity z 2008 r Nr 25 poz.150 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1.

 

Kwota pozostająca w dyspozycji Rady Gminy Przykona z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynikająca z umowy Nr 132/P/OW/I/05 z dnia 14 listopada 2005 r na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąsin " - 212.500 zł, przeznacza się na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej  w m. Przykona „.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/241/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 15 grudnia  2009 r.

 

      

     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w  Poznaniu po spłaceniu 75% pożyczki, umorzył  kwotę 212.500 zł tj. 25%  zaciągniętej  pożyczki na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Gąsin".

           Proponuje się przeznaczyć umorzoną kwotę pożyczki na realizację zadania  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykona ".