Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXII/240/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 grudnia 2009 roku

 

Uchwała Nr XXXII/240/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 15 grudnia  2009 roku

 w  sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 

        Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.165,  art.184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 

§ 1.

 W Uchwale Nr XXIV/172/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 r , zmienionej
Uchwałą Nr XXV/177/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 129/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2009 roku,
Uchwałą Nr XXVI/186/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 137/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 marca 2009 roku ,
Uchwałą Nr XXVII/194/09 Rady Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 140/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2009roku,
Zarządzeniem Nr 146/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 21 maja 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 149/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 04 czerwca 2009 roku,
Uchwałą Nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 155/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 19 czerwca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 158/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 czerwca 2009 roku,
Uchwałą Nr XXIX/207/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 162/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 lipca 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 164/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 04 sierpnia 2009 roku,
Zarządzeniem nr 168/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2009 roku,
Uchwałą Nr XXX/214/09 Rady Gminy Przykona z dnia 09 września 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 178/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 09 października 2009 roku,
Uchwałą Nr XXXI/220/09  Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 184/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 13 listopada 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 189/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 listopada 2009 roku,
wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej zwiększa  się dochody o kwotę 332.640,28 zł,  kwotę dochodów 20.102.832,41 zł, , zastępuje się kwotą 20.435.472,69 zł,
     z tego:
      - dochody bieżące w kwocie  19.113.832,41 zł , zastępuje się  kwotą 19.126.472,69 zł
      - dochody majątkowe w kwocie 989.000 zł, zastępuje się kwotą 1.309.000 zł.

Dodaje się:
- w dziale 801 rozdział 80110 § 2707            3.211,28 zł
- w dziale 926 rozdział 92601 § 6300        333.000,00 zł
                                                                  ------------------
Razem:                                                       336.211,28 zł  

Zwiększa się :

- w dziale 852 rozdział 85212 § 2010               9.429,00 zł
- w dziale 926 rozdział 92601 § 6330            333.000,00 zł
                                                                     -----------------------
Razem:                                                           342.429,00 zł    

Zmniejsza się: 

- w dziale 600 rozdział 60017 § 6260             13.000,00 zł

- w dziale 926 rozdział 92601 § 6330           333.000,00 zł
                                                                    ---------------------
Razem:                                                           346.000,00 zł    

2. W § 1 ust.3 pkt.1 dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.404.746 zł, zastępuje się kwotą 1.414.175 zł.
    
3. W § 2 ust.2  uchwały budżetowej zmniejsza  się wydatki o kwotę   868.859,72 zł, kwotę  wydatków 23.561.718,41 zł, zastępuje się kwotą  22.692.858,69 zł.   

Zwiększa się:
  - w dziale 010 rozdział 01010 § 6050              212.500,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050                  6.000,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60017 § 6050                  7.000,00 zł
  - w dziale 700 rozdział 70005 § 4590                10.000,00 zł

  - w dziale 801 rozdział 80101 § 4010                85.000,00 zł
  - w dziale 801 rozdział 80101 § 4260                  1.600,00 zł
  - w dziale 801 rozdział 80104 § 4010                20.000,00 zł
  - w dziale 801 rozdział 80110 § 4010                56.000,00 zł
  - w dziale 801 rozdział 80110 § 4260                  4.400,00 zł
  - w dziale 852 rozdział 85212 § 3110                  9.429,00 zł (zlecone)
  - w dziale 852 rozdział 85212 § 4110                     700,00 zł (zlecone)  
  - w dziale 852 rozdział 85219 § 4110                  1.000,00 zł        
  - w dziale 926 rozdział 92601 § 6050              358.000,00 zł

                                                                            ----------------------
 Razem:                                                                771.629,00

 

Dodaje się:
 - w dziale 700 rozdział 70005 § 4390                      8.100,00 zł
 - w dziale 756 rozdział 75647 § 4610                         800,00 zł   
 - w dziale 801 rozdział 80110 § 4427                      4.036,28 zł
 - w dziale 801 rozdział 80110 § 4437                           35,00 zł
 - w dziale 852 rozdział 85295 § 2910                      7.300,00 zł
 - w dziale 852 rozdział 85295 § 4560                         600,00 zł
                                                                                -----------------
Razem:                                                                    20.871,28 zł  

 Zmniejsza się:

  - w dziale 010 rozdział 01010 § 4300                  1.500,00 zł
  - w dziale 010 rozdział 01010 § 6050              242.200,00 zł
  - w dziale 010 rozdział 01010 § 6060                  1.200,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60014 § 6300              300.000,00 zł 
  - w dziale 600 rozdział 60016 § 4170                  4.500,00 zł   
  - w dziale 600 rozdział 60016 § 4210                  6.000,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60016 § 4270                20.000,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60016 § 4300                10.000,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050                67.400,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60017 § 6050                21.800,00 zł
  - w dziale 600 rozdział 60053 § 6050                65.000,00 zł 
  - w dziale 600 rozdział 60095 § 6050                23.000,00 zł 
  - w dziale 630 rozdział 63003 § 6050                83.000,00 zł 
  - w dziale 700 rozdział 70005 § 4300                  8.100,00 zł
  - w dziale 700 rozdział 70095 § 6050                  4.000,00 zł
  - w dziale 750 rozdział 75023 § 4010              130.000,00 zł
  - w dziale 750 rozdział 75023 § 4110                30.000,00 zł
  - w dziale 750 rozdział 75023 § 4120                  5.000,00 zł
  - w dziale 750 rozdział 75023 § 4210                     400,00 zł
  - w dziale 750 rozdział 75023 § 4430                     800,00 zł
  - w dziale 750 rozdział 75075 § 4430                  6.000,00 zł
  - w dziale 750 rozdział 75095 § 4110                  1.000,00 zł
  - w dziale 757 rozdział 75702 § 8070                50.000,00 zł
  - w dziale 801 rozdział 80110 § 4410                     860,00 zł
  - w dziale 852 rozdział 85212 § 4700                     700,00 zł (zlecone)
  - w dziale 852 rozdział 85219 § 4010                  1.000,00 zł
  - w dziale 852 rozdział 85228 § 4110                  3.000,00 zł
  - w dziale 852 rozdział 85228 § 4120                     900,00 zł
  - w dziale 852 rozdział 85228 § 4170                13.982,00 zł
  - w dziale 852 rozdział 85295 § 3110                18.400,00 zł
  - w dziale 854 rozdział 85412 § 4300                10.000,00 zł
  - w dziale 854 rozdział 85415 § 3240                20.000,00 zł
  - w dziale 900 rozdział 90015 § 6050                61.900,00 zł
  - w dziale 900 rozdział 90095 § 4390                  8.000,00 zł
  - w dziale 921 rozdział 92109 § 4270                  5.000,00 zł
  - w dziale 921 rozdział 92109 § 4300                     500,00 zł
  - w dziale 926 rozdział 92601 § 4170                  3.218,00 zł    
  - w dziale 926 rozdział 92601 § 6050              433.000,00 zł
                                                                        -----------------------
  Razem:                                                          1.661.360,00 zł

 

4. W § 2 ust.2 pkt.1 wydatki bieżące w wysokości 17.620.918,41 zł zastępuje się  kwotą   17.471.058,69 zł.
5. W § 2 ust.2 pkt.1 lit.c wydatki na obsługę długu 134.260 zł, zastępuje się kwotą 84.260 zł
6. W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt.a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.164.884,00 zł, zastępuje się kwotą 8.134.794 zł (uwzględniono zmiany w § 4130  ujęte w Uchwale Nr XXXI/220/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku).
 7. W § 2 ust.2 pkt.1 ppkt. b) dotacje 793.274 zł zastępuje się kwotą 800.574 zł, w tym:
    - dodaje się tiret 8 w brzmieniu: - zwrot nadmiernie pobranej dotacji z lat ubiegłych w kwocie 7.300 zł.
8.W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe w wysokości 5.940.800,00 zł, zastępuje się kwotą  5.221.800,00 zł.
    Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie    

    Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

9.W § 2 ust.3 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 - 2011, załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
10. W  § 2 ust. 4 pkt.1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.404.746 zł, zastępuje  się kwotą 1.414.175 zł.
      Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
11. W § 2 ust.5 uchwały budżetowej  wydatki na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej  przekazywanymi w formie dotacji rozwojowej, na finansowanie  Programów Obszarów Wiejskich oraz innymi środkami ze źródeł zagranicznych .
       Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienie załącznika Nr3 do niniejszej uchwały. 
12. W § 4 ust.1 deficyt budżetu w kwocie 3.458.886 zł, zastępuje się kwotą 2.257.386 zł.
       Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści  Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały .

13. W § 8 ustalony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  w kwocie 2.214.000,00 zł, zmniejsza się do  kwoty 800.000,00 zł.

§ 2.   

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                                         § 3.

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/240/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 15 grudnia  2009 roku

 

       Budżet Gminy  na 2009 rok po stronie dochodów zwiększa się o 332.640,28 zł Wprowadza się następujące zmiany zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania inwestycji ze środków budżetowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki o 333.000 zł. Wprowadza się do planu środki otrzymane na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie „ COMENIUS  3.211,28 zł. Zmniejsza się plan dochodów o 13.000 zł  (środki FOGR , kwota niższa od planowanej). Zmniejsza się plan w § 6330 o 333.000 zł środki otrzymane z samorządu województwa , a wprowadza się § 6300. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-400/09 z dnia 02 grudnia 2009 r zwiększa się plan  dotacji celowej o 9.429 zł, z przeznaczeniem wypłaty świadczeń rodzinnych. 

       W budżecie gminy na 2009 rok  wprowadza się zmiany po stronie wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

010 Transport i łączność,
w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przykona „ o 212.500 zł (środki własne) a zwiększa się o 212.500 zł środki z umorzonej pożyczki z WFOŚ i GW. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Oczyszczalnia ścieków  dla budynku komunalnego w Ewinowie" o 16.000 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka" o 13.700 zł (środki pozostałe po wykonaniu zadania), zakup usług pozostałych o 1.500 zł, zakup pomp do oczyszczalni - zlewnia Lemna - Żeroniczki przepompownie o 1.200 zł( środki pozostałe po zakupie pomp). 

600 Transport i łączność,
w rozdziale drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków na udzielenie pomocy finansowej na „Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Smulsko- Dąbrowica - Wygoda o 200.000 zł (zmniejszenie wartości zadania po przetargu), dofinansowanie budowy drogi powiatowej w m. Posoka o 100.000 zł (powiat nie realizował zadania).
W rozdziale drogi publiczne gminne  zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 4.500 zł, zakup materiałów o 6.000 zł, usługi remontowe 20.000 zł, zakup usług pozostałych o 10.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi w m.Gąsin „ o 48.000 zł, „Budowa parkingu w  m. Boleszczyn"  o 1.400 zł (środki pozostałe po wykonaniu zadania), „Przebudowa drogi w m. Psary" o 18.000 zł. Zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w  miejscowościach Laski - Rogów" o 6.000 zł.
W rozdziale drogi wewnętrzne, zmniejsza się planowane wydatki na zadanie „Droga wewnętrzna na terenach aktywizacji gospodarczej w m. Olszówka „ o 8.800 zł, „Przebudowa drogi w m. Zimotki „ o 13.000 zł ( o tyle mniejsze środki z FOGR) a zwiększa się o 7.000 zł (środki własne), w rozdziale infrastruktura telekomunikacyjna zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn." Projekt e-gmina szerokopasmowy dostęp do Internetu „ o 65.000 zł.
W rozdziale pozostała działalność zmniejsza się wydatki na zadania: "Ścieżka pieszo-rowerowa Psary - Zimotki" o 3.000 zł, „Ciąg pieszo-rowerowy Laski - Rogów - Przykona"
o 20.000 zł. Na w/w zadania zmniejsza plan wydatków w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.
630 Turystyka,

w rozdziale zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-turystycznych nad zbiornikiem wodnym Przykona „ o 83.000 zł. Zmianę planowanych wydatków na to zadanie wprowadza się również w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.   
700 Gospodarka mieszkaniowa,

w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi  o 10.000 zł. Zmniejsza się plan na zakup usług pozostałych o 8.100 zł, wprowadza się  plan wydatków w paragrafie zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   w kwocie 8.100 zł. W rozdziale pozostała działalność zmniejsza się  plan wydatków na  modernizację budynku komunalnego o 4.000 zł.

750 Administracja publiczna,
w rozdziale urzędy gmin, zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 130.000 zł (2 wakaty, mniejsze zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych), składki na ubezpieczenie społeczne o 30.000 zł, składki na Fundusz Pracy o 5.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 400 zł, różne opłaty i składki o 800 zł.
W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego, różne opłaty i składki  zmniejsza się plan  o 6.000 zł. W rozdziale pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o 1.000 zł.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
w rozdziale pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,  wprowadza się plan wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
w kwocie 800 zł.     

757 Obsługa długu publicznego,
w rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan wydatków na spłaty odsetek od zobowiązań długoterminowych o 50.000 zł.      

801 Oświata i wychowanie,
w rozdziale szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 85.000 zł, opłaty za energię o1.600 zł,
w rozdziale przedszkola, zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o 20.000 zł.
W rozdziale gimnazja, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 56.000 zł, opłaty za energię o 4.400 zł, zmniejsza się plan na podróże służbowe krajowe o 860 zł. Wprowadza się  plan wydatków na realizacje programu "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS  w kwocie 4.071,28 zł, z tego otrzymane środki w wysokości 80% projektu tj.3.211,28 zł  i 860 zł środki własne.

852 Pomoc społeczna,
w rozdziale świadczenia rodzinne zwiększa się plan wydatków na wypłaty świadczeń o 9.429 zł, zmniejsza się plan wydatków na udział pracowników w szkolen8iach o 700 zł(zlecone),a zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o 700 zł. Ośrodki pomocy społecznej, w tym rozdziale zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.000 zł, a zwiększa się plan na składki na ubezpieczenia społeczne o 1.000 zł.
W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o 3.000 zł, składki na Fundusz Pracy o 900 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 13.982 zł. W rozdziale pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne ( dożywianie) o 18.400 zł,
wprowadza się plan na wydatki zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 7.300zł (dotyczy rozliczenia dotacji na dożywianie) oraz odsetki od zwrotu  w/w dotacji 600 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
w rozdziale pomoc materialna dla uczniów zmniejsza  się plan wydatków na wypłaty stypendium o 20.000 zł.
Zmniejszenie planu wydatków wynika stąd, iż od września 2009 roku nie zmieniło się kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, które od 3 lat wynosi 351 zł. Przy zmianie dochodów mieszkańców gminy, przy stałym kryterium dochodowym , zmniejsza się liczba uczniów, którym przysługiwałoby stypendium szkolne. W rozdziale kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 10.000 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się plan wydatków na zadaniach: „ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wichertów „ o 60.000 zł, „Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Przykona- Wichertów" o 1.900 zł. W rozdziale pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 8.000 zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o 5.000 zł, zakup usług pozostałych o 500 zł.  

926 Kultura fizyczna i sport,
zwiększa się plan wydatków na zadanie „Budowa kompleksu sportowego w Przykonie „Moje Boisko- Orlik 2012" o 333.000 zł środki otrzymane zgodnie z umową dofinansowania zadania, a zmniejsza się
333.000 zł (środki własne). Zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Psary (stadion) o 100.000 zł. Zwiększa się plan na wydatki inwestycyjne o 25.000 zł w związku z wprowadzeniem zadania "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012" w  m. Smulsko. Zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o 3.218 zł.   
Zmniejsza się planowane rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek o 212.500 zł , w związku z umorzeniem pożyczki przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zaciągniętej na realizacje zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąsin".

 

 

Do pobrania:

1. Złączniki nr 1,2,3,4,5 - format "PDF"