Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXI/233/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r.

 

Uchwała Nr XXXI/233/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1

1.Wykonywanie gospodarki komunalnej w Gminie Przykona w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na lata 2010 - 2012 powierza się podmiotowi  zewnętrznemu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

2.Powierzenie zadania nastąpi w drodze umowy, na zasadach ogólnych z uwzględnieniem  powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

        

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

  U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXI/233/09
 Rady Gminy Przykona
z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona

         Zbiorowe zaopatrzenie w wodę  jest zadaniem własnym gminy (art.3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Zgodnie z art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o:

1.wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej,

2.wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie  z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

         Wobec braku gminnych jednostek, którym można by powierzyć zadanie polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę,  wskazanym i uzasadnionym jest  powierzenie tego zadania  podmiotowi zewnętrznemu.