Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXI/230/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009


Uchwała Nr XXXI/230/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 października 2009

w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm), art. 42 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.)
Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przykona:
1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (załącznik Nr 1),
2) zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz zasady zwalniania z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, który obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze (załącznik Nr 2),
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pominiętych w tabeli zawartej w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (załącznik Nr 3),
4) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli nauczających przedmiotów o różnym wymiarze godzin (załącznik Nr 4).

§ 2

Ilekroć w załącznikach do uchwały jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

2) uchwale - należy przez to rozumieć Uchwałę Nr XXXI/230/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r.

3) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole lub zespół szkół prowadzony przez Gminę Przykona,

4) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora
lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 3,

5) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września
danego roku do 31 sierpnia roku następnego.

§ 3

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

U z a s a d n i e n i e

Rada Gminy Przykona na mocy upoważnienia ustawowego wynikającego z art.91 d ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz.674 z późn. zm.) reguluje zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin prowadzonych przez dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w zastępstwie. Niniejsza uchwała określa również obowiązkowy wymiar godzin prowadzonych przez innych nauczycieli na określonych stanowiskach w szkołach.
Zgodnie z § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 5 lipca 2002r., Nr 100, poz.908) konieczność wywołania powyższej uchwały wynika ze zmian treści przepisu upoważniającego.
Uregulowania niniejsze ujednolicają zasady we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona i umożliwiają jednocześnie właściwą realizację zasad statutowych szkół.

Do pobrania:

1. Załaczniki nr  1,2,3,4 - format PDF