Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXXI/228/09 Rady Gminy Przykonaz dnia 26 października 2009 roku

 

Uchwała Nr XXXI/228/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 października  2009 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/208/09 rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie inwestycji


               Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.e  i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r  Nr 142 , poz.1591 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

W § 1 Uchwały Nr XXIX/208/09 rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2010 rok na wykonanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Przykona- Bądków Pierwszy-Bądków Drugi  na kwotę 965.000 zł, zastępuje się   kwotą 652.600 zł, w tym środki budżetu gminy  652.600 zł.
 

§ 2.

 

Zobowiązanie związane z realizacją inwestycji wymienionej w § 1 zostanie sfinansowane  z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat.    


§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/228/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 października  2009 roku

 

             W budżecie gminy 2009 roku  zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne  pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Przykona - Bądków Pierwszy - Bądków   Drugi „ w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIX /207/09 Rady Gminy Przykona ujęto wartość kosztorysową tego zadania w kwocie 1.530.000 zł, źródła finansowania to środki budżetu gminy 35.000 zł, środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  530.000 zł oraz zobowiązanie na 2010 rok 965.000 zł.
            Po przeprowadzeniu procedur przetargowych wartość zadania 902.600 zł, z tego środki w budżecie roku 2009 -  250.000zł. Wartość zobowiązania  na 2010 rok 652.600 zł.