Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XXXI/221/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku

 UCHWAŁA Nr XXXI/221/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 26 października 2009 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok .


           Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1, art.41ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm./ art.5 ust.1, art.20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r  o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2006r Nr 121, poz.844 ze zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych na 2010r  /M.P. Nr 52,
poz 742/   

Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przykona :
 
1.    Od  gruntów:
1/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   –   0,77 zł od  1m2 powierzchni
2/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  - 2,70zł od 1 ha powierzchni
3/ położonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego  Gminy  pod zabudowę letniskową    - 0,31zł od 1 m2 powierzchni          
4/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego   -  0,15zł od 1 m2 powierzchni  
2.    Od budynków lub ich części :

       1/ mieszkalnych       -    0,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
       2/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
          -    14,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej  z wyjątkiem budynków lub ich części o łącznej powierzchni użytkowej powyżej 600m2, dla  których stawka wynosi-  20,51 zł od   1m2 powierzchni  użytkowej
      3/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym -    5,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
      4/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  -    4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
      5/ wykorzystywanych na cele letniskowe położonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy pod zabudowę letniskową  -  4,40zł  od 1m2 powierzchni użytkowej
       6/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego    -  2,20zł od 1 m2 powierzchni użytkowej  
              
3.    od budowli    -     2% ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
                                                                     
§ 2
1.    Różnica pomiędzy stawką podstawową podatku, a stawką preferencyjną, o której mowa  w § 1 ust. 2  pkt. 2  w niniejszej uchwale stanowi pomoc de minimis, zgodnie z  rozporządzeniem Komisji ( WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.U. UE L 379 z 28.12.2006).
2.    Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 200 000 euro, a dla działających w sektorze transportu drogowego kwoty 100 000 euro.
3.    Przedsiębiorca   może uzyskać pomoc jeżeli nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw  (Dz. Urz. UE C 244  z 1.10.2004 roku).
      
  § 3

1.    Przedsiębiorca ubiegający się  o skorzystanie  z  preferencyjnej stawki  , o której mowa  w § 1 ust. 2  pkt. 2  zobowiązany jest, bez wezwania  do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego do złożenia, według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego informacji dotyczących:
•    zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis oraz informację o każdej innej niż de minimis pomocy ( uzyskanej nie tylko w okresie 3-letnim)dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały albo oświadczenie, że przedsiębiorca z takiej pomocy nie korzystał,
•    oświadczenia, iż podmiot ubiegający się się  o skorzystanie  z  preferencyjnej stawki  , o której mowa  w § 1 ust. 2  pkt. 2 nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244  z 1.10.2004 roku).
2.    Przedsiębiorca, który nie spełni warunków wynikających z § 2 ust.2 i 3 oraz § 3 ust.1  niniejszej uchwały  zobowiązany będzie regulować podatek od nieruchomości od  budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej wg stawki wynikającej pkt.2  lit. b  z Obwieszczenia  Ministra Finansów  z dnia 3  sierpnia 2009r w sprawie  górnych granic stawek  kwotowych podatków i  opłat lokalnych na 2010r  /M.P.Nr 52, poz 742/   § 4
Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy  Przykona

§ 5
Traci moc Uchwała Nr XXII/150/08  Rady Gminy Przykona z dnia  30 października 2008r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2009r.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2010 rok.
do Uchwały
Nr XXXI/221/09
Rady Gminy  Przykona
         z dnia 26 października 2009 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok .

Na podstawie  art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach
i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 121, poz 844  ze  zm. ) Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.  Minister Finansów w obwieszczeniu  z dnia 3 sierpnia 2009r w sprawie górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2010r /M.P.Nr 52 ,poz. 742 / określił górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i administracyjnej. Zgodnie z art. 5 ust. 4 w/w ustawy Rada Gminy może  przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-e oraz w ust. 1 pkt 3,  różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności. Biorąc pod uwagę powyższy zapis różnicuje się stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej uwzględniając wielkość powierzchni użytkowej zajętej przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej.
Obniża się  roczne stawki podatku do kwot określonych w § 1 ust. 1 pkt. 2,3 i 4  oraz ust. 2  pkt. 1, 2, 3 ,5 i 6.  Obniżenie stawki przewidzianej dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni  użytkowej do 600m2 ma wpłynąć na rozwój  drobnej przedsiębiorczości lokalnej.
Przyjęte stawki mieszczą się w granicach stawek kwotowych określonych przez Ministra Finansów w powołanym wyżej obwieszczeniu.