Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXVIII/203/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku


Uchwała Nr XXVIII/203/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 15 czerwca 2009 roku

W sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przykona oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:


§ 1.


Zasady i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona za I półrocze
I. Zasady ogólne
1.Wójt Gminy opracowuje informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze i i przedkłada Radzie Gminy Przykona oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
2.Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przykona za I półrocze sporządza się w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
3.Informację o której mowa w pkt.1 sporządza się w formie tabelarycznej i opisowej.
II. Zakres informacji sporządzanej w układzie tabelarycznym Informacja powinna zawierać w szczególności:
1. Plan, plan po zmianach i wykonanie dochodów budżetowych w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem procentowego wykonania planu.
2. Plan, plan po zmianach i wykonanie wydatków budżetowych w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem procentowego wykonania planu.
3.Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami według podziałek klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf).
4.Plan i wykonanie wydatków majątkowych w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, wraz z opisem rzeczowej realizacji zadań.
5. Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z opisem wykonanych wydatków.

III. Zakres informacji sporządzanej w formie opisowej.
1.Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł, przyczyny odchyleń w ich realizacji, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty, stan zaległości ze wskazaniem działań jakie zostały podjęte w celu ich wyegzekwowania.
2. Wykonanie wydatków z podziałem na:
- wydatki bieżące w tym udzielone dotacje,
- wydatki majątkowe ze wskazaniem przyczyn odchyleń w ich realizacji.
3. Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu,
4. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu.
5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego,.
6.Informacja z realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego.
7. Realizacja wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
8. Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej .
9. Wykonanie wydatków , które nie wygasły z upływem roku budżetowego.
10. Realizacja upoważnień.


§ 2.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze sporządzana jest w formie tabelaryczno-opisowej i określa stan realizacji:
1. Przychodów jednostki według źródeł,
2. Kosztów według rodzajów, z wyszczególnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

§ 3.


Traci moc Uchwała Nr XLV/254/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego.

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/203/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 15 czerwca 2009 roku


Zgodnie z art. 198 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia.
Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.