Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXVII/193/09 Rady Gminy Przykona

Uchwała Nr XXVII/193/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 27 kwietnia 2009r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i EwinówNa podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :


§ 1


Przystępuje się do sporządzenia zmian w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona zatwierdzonym Uchwałą nr XV/73/03 Rady Gminy Przykona z dnia 16.12.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 12 poz.373) obejmującym następujące tereny:

- działki nr 66/4, 65, 62, 64, 63/2, 54/2 - w części, 352/2 - w części, 115/1, 115/2, 304/3 położone w miejscowości Laski - projektowane przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej
- działki nr 274, 257/6, 241, 242, 344, 310 - w części, 160 - w części, 275 - w części położone w miejscowości Rogów - projektowane przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej
- działka nr 106/2 położona w miejscowości Bądków Drugi
- projektowane przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej
- działka nr 73/1 położona w miejscowości Ewinów - projektowane przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej

w zakresie zgodnym z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 80, poz. 717, z póżn. zm.)

§ 2


Granice obszaru objętego planem określają mapy stanowiące załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do uchwały.

§ 3


Dla terenów wymienionych w § 1 objętych zmianą planu dopuszcza się uchwalenie zmiany planu w częściach.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVII/193/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 27 kwietnia 2009r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości
Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów

 


Gmina Przykona posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona zatwierdzony Uchwałą nr XV/73/03 Rady Gminy Przykona z dnia 16.12.2003r.opublikowany w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 12 z dnia 04.02.2004r. poz.373.

Od czasu uchwalenia planu wpłynęły wnioski od właścicieli nieruchomości zainteresowanych zmianą przeznaczenia gruntów z terenów rolnych na tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Obszar objęty zmianą planu będzie pokrywał się z obszarem obowiązującego planu miejscowego. Funkcją wiodącą tych miejscowości, która wynika z ich położenia pozostanie funkcja zabudowy mieszkaniowej.
Po analizie wniosków stwierdza się, że są one zasadne i zgodne z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Wobec powyższego podjęcie podmiotowej uchwały uważam za zasadne.

 

 

Do pobrania:

Załaczniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.