Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXVI/190/09 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2009 roku


Uchwała Nr XXVI/190/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.), art.176 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL/229/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona, Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:


§ 1.


Udziela się Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Boleszczynie dotacji celowej z budżetu Gminy Przykona w wysokości 40.000 zł na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.

§ 2.


Wykorzystanie i rozliczenie dotacji winno nastąpić na warunkach określonych w Uchwale Nr XL/229/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasad i trybu postępowania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/190/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 19 marca 2009 roku


    Z budżetu Gminy Przykona udziela się dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Bolszczynie . Kościół parafialny w Boleszczynie został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koninie. Przeprowadzenie prac polegających na wymianie ceramicznego pokrycia dachu nawy kościoła parafialnego w Boleszczynie łącznie z naprawą więźby dachowej, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowania i estetyki obiektu.
Przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwalają jednostce samorządu terytorialnego przekazywać dotacje na ratowanie obiektów zabytkowych przed zniszczeniem, dlatego też udzielenie w/w dotacji uważa się za uzasadnione.