Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XXV/181/09 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 lutego 2009 roku

                  

UCHWAŁA Nr XXV/181/09

RADY GMINY PRZYKONA

 z dnia 12 lutego 2009 roku

 

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015.

 

               

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt  2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 38 , poz. 220)   Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza  się „Plan Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki" na lata 2009 - 2015, który został przyjęty Uchwałą Nr 1/09 przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Dąbrowa w dniu 26 stycznia 2009 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                

Uzasadnienie

        Do Uchwały Nr XXV/181/09

Rady Gminy Przykona

z dnia 12 lutego 2009 roku

Gmina Przykona będzie ubiegać się o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W związku z tym został opracowany Plan Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (§ 10 ust. 2 pkt 2 lit. a) Plan Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki został przyjęty Uchwałą Nr 1/09 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2009r., a następnie przedstawiony Radzie Gminy Przykona celem zatwierdzenia. Traci moc Uchwała Nr XXII/148/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołectwa Dąbrowa" na lata 2008 - 2015 ponieważ nazewnictwo dokumentu było niezgodne z w/w rozporządzeniem.

 

Do pobrania:

1. Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015 - format pliku .PDF