Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXV/179/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 r.

 

Uchwała Nr XXV/179/09

 Rady  Gminy  Przykona

 z dnia 12 lutego 2009 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.

 

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /  Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591, z późn zm / art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123,  poz. 858 
z późn. zm./oraz Rozporządzenia  Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, / Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886 / Rada Gminy Przykona uchwala  co następuje :

§ 1

Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.

 

1.stawkę za pobór 1 m3 wody dla wszystkich odbiorców  w wysokości :

   2,26 zł/m3  + 0,16 zł (7 % VAT) = 2,42 zł/m3

2.zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz  za 1 miesiąc
   w wysokości :

    3,00 zł  + 0,21 zł (7 % VAT )  = 3,21  zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie ogłasza zatwierdzone taryfy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach w terminie  do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia .

                                            

Uzasadnienie

do Uchwały  XXV/179/09

Rady Gminy Przykona

z dnia 12 lutego 2009r.

           w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.

 

 

Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie prowadzący działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przykona, złożył  20 stycznia 2009 r. wniosek taryfowy  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę określając taryfę na jeden rok tj: od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.

Do wniosku Przedsiębiorstwo dołączyło kalkulacje cen i stawek opłat. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach zostały określone na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia  działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przykona.

Wójt Gminy działając na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001

r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. Nr 123, poz. 858/, po sprawdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę opracowanej przez Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie, postanowił zaakceptować przedłożoną taryfę i zaproponować Radzie Gminy niżej wymienioną stawkę  za 1 m 3 wody  pobranej  z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę  w wysokości : 2,26 zł/m3 + 7 VAT% = 2,42 zł/m3 brutto.

oraz stawkę abonamentową składającą się z opłaty stałej miesięcznej w wysokości : 3,00 zł/m3  + 0,21 zł (7 VAT ) = 3,21  zł .

Woda jest poddawana  tym samym procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców  usług, dlatego odbiorcy stanowią jedną grupę taryfową obejmującą gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych i pozostałych.

Przedsiębiorstwo  ponosi również jednakowe koszty stałe obsługi klientów co uzasadnia jednakową opłatę abonamentową .