Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XXIX/213/09 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 21 lipca 2009 roku

 

UCHWAŁA NR XXIX/213/09
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 21 lipca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

         Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / i art. 24 i art. 25 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 

§ 1

 

1. Wyraża zgodę na nabycie przez Gminę Przykona prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Psary oznaczonej nr geodezyjnym 323/3 i powierzchni 0,4022 ha.

2. Wyraża zgodę na nabycie przez Gminę Przykona prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Olszówka
oznaczonej nr geodezyjnym 162/3 i powierzchni 0,5325 ha.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                           

                                             

 

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXIX/213/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 21 lipca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Nieruchomości położone w obrębie Psary oznaczonej nr geodezyjnym 323/3 i powierzchni 0,4022 ha oraz w obrębie Olszówka oznaczonej
nr geodezyjnym162/3 i powierzchni 0,5325 ha stanowią użytkowanie wieczyste osoby fizycznej. Na nieruchomościach tych znajduje się rów odprowadzający wody gruntowe w miejscowości Psary oraz wody z oczyszczalni ścieków w Psarach. Rów ten stanowi integralną część systemu odprowadzania wód gruntowych na terenie Gminy Przykona.

W świetle podniesionych argumentów powyższe nieruchomości są niezbędne do prawidłowego realizacji zadań gminnych.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /  do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgoda rady gminy.

Wobec powyższego uchwałę niniejszą uznać należy za konieczną i uzasadnioną.