Jesteś tutaj:   

Uchwała nr XXIX/212/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku

 

Uchwała nr XXIX/212/09
 Rady Gminy Przykona
z dnia 21 lipca 2009 roku

W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku

Na podstawie art. 67 ust. 3 w związku z art. 67 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz1441, Nr 175, poz1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku w Statucie Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego"  stanowiącego załącznik do Uchwały dokonuje się następujących zmian:

1). § 10 Statutu otrzymuje brzmienie: „Zgromadzenie wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględna większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia".

2). W § 18 Statutu skreśla się pkt. 7.

3). § 22 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: „Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem pozostałych członków Zarządu".

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała  nie ulega zmianie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona. 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie
Do Uchwały nr XXIX/212/09
 Rady Gminy Przykona
Z dnia 21 lipca 2009 roku

W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego -"Związek Gmin Powiatu Tureckiego" oraz przyjęcia Statutu Związku

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr NK.I-4.0711-3/08/09 z dnia 11 maja 2009r. w sprawie rejestracji  Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego"  uzasadnionym jest wprowadzenie zmian w Statucie Związku, polegających na wyeliminowaniu nieprawidłowości wskazanych przez organ prowadzący rejestr - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po uregulowaniu przedmiotowych zastrzeżeń procedura rejestracji Związku będzie mogła zostać wznowiona.

W tym stanie rzeczy należy dokonać zmiany Statutu Związku.