Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXIX/210/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku

 

Uchwała Nr XXIX/210/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 21 lipca 2009 roku

W sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Przykona oraz rodzajui szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

         Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1.
 

1. W terminie do 25 września roku poprzedzającego rok budżetowy  mogą być składane wnioski do projektu budżetu przez radnych, sołtysów, stowarzyszenia i inne instytucje nie będące jednostkami organizacyjnymi gminy.
2. Wnioski o których mowa w ust.1 należy składać w formie pisemnej.

3. Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą uwzględniane w projekcie budżetu.

§ 2.

1.Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych gminy w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy  sporządzają i przedkładają projekty planów budżetowych dotyczących sfinansowania  ze środków budżetu gminy zadań wykonywanych przez te jednostki.
2. Powyższe projekty planów winny zawierać :
    1) przewidywane wykonanie dochodów i  wydatków roku poprzedzającego rok budżetowy oraz planowane dochody i wydatki na rok budżetowy w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz z informacją opisową  zawierającą uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, podstaw ich kalkulacji.
    2) planowane dochody własne i wydatki nimi finansowane w szczegółowości do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.
    3) planowany do realizacji wykaz zadań majątkowych z wyszczególnieniem:
       nazwy zadania, planowanych wydatków w roku budżetowym  i latach następnych, źródeł finansowania, przewidywanych terminów rozpoczęcia i zakończenia zadania.
  3. Kierownicy Referatów Urzędu Gminy i samodzielne stanowiska  opracowują i przedkładają  Skarbnikowi Gminy do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy plany budżetowe zadań realizowanych przez referat w układzie jak w ust. 2 pkt.1 i 3 z uwzględnieniem wniosków zaakceptowanych przez Wójta Gminy składanych przez podmioty wymienione w § 1.

§ 3.

 

1. Skarbnik Gminy opracowuje prognozę wysokości dochodów gminy z poszczególnych źródeł oraz zestawia obligatoryjne wydatki gminy w roku budżetowym, wynikające z zaciągniętych zobowiązań oraz realizacji obowiązkowych zadań gminy, zadań z zakresu administracji rządowej  i innych  zadań zleconych ustawami.
2. Na podstawie przedłożonych projektów planów budżetowych złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, uwzględniając prognozę dochodów i zestawienie obligatoryjnych wydatków sporządzonych przez Skarbnika Gminy, Wójt Gminy ustala projekt budżetu gminy w formie uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą długu i przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 15listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 4.
    

   Informacja o stanie mienia komunalnego winna zawierać:
   1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
   2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach,
   3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w punktach 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

   4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
   5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.  

§ 5.

1.Projekt budżetu gminy składa się z:
   a) projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
   b) prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań,
   c) informacji o stanie mienia komunalnego.
2. Projekt uchwały budżetowej określa:
    1) prognozowane dochody gminy według źródeł ich pozyskania sklasyfikowane do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na :

          bieżące i majątkowe;
     2) wydatki budżetu gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem;
          a) wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez gminę,
           b) wydatków majątkowych,
      3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu gminy,
      4) przychody i rozchody budżetu gminy.

3. Projekt uchwały budżetowej zawiera także:

    1) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
    2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej  oraz nie podlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
    2) plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych,
    3) plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  
    4) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
   5) upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
         a) na finansowanie wydatków o których mowa w pkt.1 i 2
         b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
      6) zakres i kwoty dotacji podmiotowych udzielanych instytucjom kultury,
      7) dochody i wydatki związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
       8) kwoty dotacji przekazywane na podstawie odrębnych przepisów na realizację zadań gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, z określeniem celu na realizację którego udziela się dotacji,
       9) inne dotacje,
      10) dochody i wydatki związane z realizacja zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w przypadku realizacji zadań przez gminę,
       11) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, w wysokości nie mniejszej niż dochody.

        12) w przypadku podjęcia uchwały o utworzeniu Funduszu Sołeckiego zestawienie wydatków dla poszczególnych sołectw w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
4. Projekt uchwały budżetowej może zawierać upoważnienie dla Wójta do:
    1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy,
    2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami, 
    3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,    
    4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału i ustanawiania nowych paragrafów,
        5) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu.
 6.

1.Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przesyła radnym przedłożony przez Wójta Gminy projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą długu.

2.Komisje Rady Gminy na swoich posiedzeniach zapoznają się z projektem budżetu gminy i formułują o nim opinie.
3.Komisje Rady Gminy proponując wprowadzenie do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku  przewidzianego  w projekcie budżetu, zobowiązane są wskazać źródła jego finansowania.
4. Komisje wyrażają opinie o projekcie budżetu, które przedkładają Przewodniczącemu Rady.
5. Opinie komisji Przewodniczący Rady przekazuje Wójtowi.
6. W przypadku, gdy z ustaleń prac nad budżetem wynika konieczność dokonania w projekcie uchwały budżetowej gminy zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu  budżetu, dla ich  wprowadzenia niezbędna jest decyzja Wójta Gminy.
7. Przewodniczący Rady Gminy w terminie ustawowym zwołuje sesję budżetową.
 8.Porządek obrad sesji budżetowej powinien zawierać:
     1) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
     2) przedstawienie opinii komisji Rady,
     3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
     4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
     5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XLVII/263/07 Rady Gminy Przykona z dnia 09 sierpnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/210/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 21 lipca 2009 roku

  

                    Niniejsza uchwała stanowi realizację przepisu określonego  w art.53 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, zobowiązującym  radę gminy do określenia trybu prac nad uchwaleniem budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Wójt Gminy opracowuje projekt budżetu zgodnie ze wskazaniami  zawartymi w niniejszej uchwale oraz zasadami zawartymi w ustawie o finansach publicznych.
Opracowany projekt budżetu wraz z objaśnieniami, informacją o stanie  mienia komunalnego oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań , Wójt przedkłada radzie gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.