Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XXVII/154/04 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2004 roku

Uchwała   Nr XXVII/154/04
 
Rady Gminy Przykona
 
z dnia 22 grudnia  2004 roku
 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
 
 
 
        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r  Nr 142 poz. 1591 - tekst jednolity, ze zm. )  oraz  art.111  ust.2 pkt.5  i art.117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r  o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz.148 - tekst jednolity, ze zm)  Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :
 
§ 1
Rada Gminy Przykona udziela w roku budżetowym 2005 pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień .
 
§ 2
Jednostką realizującą zadanie będzie Gmina Miejska Konin a Gmina Przykona  przekaże na realizację wyżej wymienionego zadania kwotę  500 zł .
 
§ 3
Środki finansowe na realizację zadania ustalone zostały w uchwale budżetowej .
 
§ 4
Upoważnia się Wójta  Gminy Przykona do zawarcia z Gminą Miejską Konin porozumienia określającego prawa i obowiązki strony realizującej zadanie .
 
§ 5
Zobowiązanie wynikające z zawartego porozumienia zostanie pokryte z dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych .
 
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy .
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2005 roku.
  
 
Uzasadnienie
 
do Uchwały Nr XXVII
 
Rady Gminy Przykona
 
z dnia 22 grudnia   2004 roku
 
    Przyznanie pomocy finansowej przez Gminę Przykna  na rzecz Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na wydatki  związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień jest celowe .
Jednostka ta obejmuje swoim działaniem również obszar Gminy Przykona .  
W związku z powyższym uznaje się za niezbędne udzielenie pomocy  finansowej na realizację tego zadania.