Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XXIV/135/04 Rady Gminy Przykona z dnia 20 października 2004 r.

     U C H W A Ł A  Nr XXIV/135/04 
Rady Gminy Przykona
z dnia 20 października 2004 r.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
 
 
         Na   podstawie   art.  18  ust. 2   pkt  9a    ustawy     z  dnia     08 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ i art. 13 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami/, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.
 
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem działki 151/5, o pow. 0,2342  ha, położoną w miejscowości Rogów, gm. Przykona.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXIV/135/04
Rady Gminy Przykona
z dnia 20 października 2004 r.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 151/5, położonej w miejscowości Rogów.
 
 
    Wymieniona w § 1  uchwały nieruchomość gruntowa stanowi zasób gruntów Gminy Przykona.
    Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami/, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość lub jej  części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
Zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona oznaczonej nr 151/5 na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej nr 151/4 przyczyni się zdecydowanie  do poprawy warunków zagospodarowania działki 151/4 ze względu na nietypowy kształt obu tych działek oraz ze względu na usytuowanie budynku na działce 151/4 niemal w granicy działki 151/5.
Jednocześnie położenie nieruchomości 151/5 w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobiska po żwirowni, gdzie ze względu na wysokość skarby /6,5 m/ istnieje strefa zagrożenia  ok. 13-15 m, nie pozwala na jej odrębne zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem w planie , tj. pod zabudowę rolniczą bądź mieszkaniową.
 
Mając powyższe na uwadze, podjecie uchwały jest zasadne.