Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XXI/124/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2004 r.

U C H W A Ł A  Nr XXI/124/04  
Rady Gminy Przykona
z dnia  24 czerwca 2004 r.
 
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
 
        Na   podstawie   art.   18   ust.   2   pkt  9 a  ustawy   z  dnia  08   marca   1990 r.
 o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/ i art. 24 ust. 1 pkt 1, ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543/,  Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości i w obrębie geodezyjnym Przykona, oznaczonej numerem geodezyjnym 63/1, o pow. 2,8500 ha, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona pod  tereny aktywizacji gospodarczej.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXI/124/04   
Rady Gminy Przykona
z dnia 24 czerwca 2004 r.
 
w sprawie zakupu przez Gminę Przykona niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Przykona.
 
 
 
      Wymieniona w § 1 Uchwały nieruchomość  gruntowa stanowią własność rolnika indywidualnego, a w planie zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest pod  tereny aktywizacji gospodarczej. 
      Celem zakupu gruntów w miejscowości Przykona jest  wprowadzenie do obrotu  zgromadzonych w jednym kompleksie zasobów nieruchomości, a tym samym przygotowanie atrakcyjnych ofert dla przyszłych inwestorów, celem rozwoju przedsiębiorczości i zaktywizowania gospodarczego gminy.
      Usytuowanie gruntów w  jednym, kilkudziesięciohektarowym kompleksie  ułatwia możliwość zagospodarowania i wyposażenia terenu w niezbędną infrastrukturę, co stanowi dodatkowy walor zarówno dla Gminy jak i   dla potencjalnych inwestorów. 
 
       W związku z powyższym podjecie uchwały jest zasadne.