Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XXI/123/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2004 r.

UCHWAŁA Nr XXI/123/04
Rady Gminy Przykona
z dnia 24 czerwca 2004 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
 
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ i art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami/, Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :
 
§ 1
 
Nadaje się nową treść załącznikowi Nr 2, wymienionemu w § 2 Uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z  załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXI/123/04
Rady Gminy Przykona
z dnia 24 czerwca 2004 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki, w drodze przetargu nieograniczonego.
 
 
    Nieruchomości gruntowe wyszczególnione  w załączniku nr 2 do uchwały nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki w drodze przetargu nieograniczonego, zostały podzielone. Projekt podziału zatwierdzony został decyzjami Wójta Gminy Przykona nr  nr 6011/29/2004 z dnia 07 kwietnia 2004 r. oraz 6011/37/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r.
W wyniku podziału zmieniła się liczba, powierzchnia, a także numeracja działek.
W związku z faktem, iż działki wymienione w załączniku do niniejszej uchwały będą przedmiotem sprzedaży, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
 
                                                                       Załącznik do Uchwały nr XXI/123/04
                                                                       Rady Gminy Przykona
                                                                       z dnia 24 czerwca 2004 r.
  
Nieruchomości położone w miejscowości Zimotki, przeznaczone pod tereny lokalizacji obiektów obsługi rekreacji
 
 
 
 
Lp.
 
Nr działki
 
Powierzchnia
/ha/
1.
763/1
0,1097
2.
763/2
0,1098
3.
763/3
0,1098
4.
763/4
0,1098
5.
765/1
0,1078
6.
765/2
0,1078
7.
765/3
0,1078
8.
765/6
0,1053