Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XX/117/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 maja 2004r.

UCHWAŁA NR XX/117/04
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 25 maja 2004r.
 
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona"
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Przyjmuje się "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona" w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.