Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XX/113/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 roku

 
Uchwała Nr XX/113/04
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 maja 2004 roku
 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie  za 2003 rok
 
 
                      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz  art.53 ust.1  i art. 3  ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.  Nr 76, poz.694 ze zm.) Rada  Gminy Przykona uchwala co następuje:
§ 1.
 
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe  Ośrodka  Upowszechniania Kultury w Przykonie za 2003 rok  wykazujące obroty po stronie aktywów i pasywów  w wysokości  35.369 . W roku 2003 instytucja uzyskała wynik finansowy netto w wysokości 2.576 .
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/113/04
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 maja 2004 roku
 
 
 
                     Zgodnie z obowiązującymi  przepisami wynikającymi z ustawy o samorządzie               gminnym jak i  z ustawy o rachunkowości, organem zatwierdzającym roczne               sprawozdania  samorządowych instytucji kultury jest  Rada Gminy  Przykona.              
             W związku z powyższym Ośrodek Upowszechniania Kultury w Przykonie               przedstawił do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2003 rok  składające               się z następujących  elementów :               -  bilansu               -  rachunku zysków i strat               -  informacji dodatkowej.
              Ponieważ w poprzedzającym roku obrotowym za który sporządzono sprawozdanie               Ośrodek Upowszechniania Kultury w Przykonie,  nie przekroczył granicy dwóch               z trzech wielkości o których mowa w art.64 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 września               1994 r. o rachunkowości , sprawozdanie finansowe za 2003 rok nie podlegało  
              badaniu przez biegłego rewidenta.